Rakennusalan työehtosopimusratkaisu 2018 – 2020

Talonrakennusteollisuus ry ja Rakennusliitto ry ovat saavuttaneet rakennusalan työehtosopimusneuvotteluissa neuvottelutuloksen ja järjestöjen hallinnot ovat sen hyväksyneet. Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on kaksi vuotta eli 1.5.2018 – 30.4.2020.

Palkankorotukset

Vuonna 2018 palkkoja korotetaan 1.6.2018 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Käytännössä palkkoja korotetaan siten ma 28.5.2018 tai ma 4.6.2018 alkavan palkanmaksukauden alusta.

Aikapalkat

Yleiskorotus on 30 senttiä. Yleiskorotus maksetaan kaikille työntekijöille. Työehtosopimuksen mukaisia vähimmäispalkkoja eli taulukkopalkkoja korotetaan 40 senttiä. Lisäksi on sovittu, ettei työntekijän kokonaispalkan korotus saa olla yleiskorotusta suurempi muuten kuin siinä tapauksessa, että henkilökohtaisen palkan korottuminen johtuu yksistään taulukkopalkan noususta.

Uudet palkkaryhmittelyn mukaiset tuntipalkat ovat:

I 10,33 €
II 11,68 €
III 12,84 €
IV 14,18 €
V 15,46 €
VI 16,57 €

Esimerkki 1:

Työntekijän tuntipalkka on 18,26 €/t. Hänet on ammattitaitonsa perusteella ryhmitelty palkkaryhmään V. Lisäksi hänelle on maksettu henkilökohtaista palkanosaa 1,20 €/t sekä työkohtaista lisää 2,00 €/t.

Yleiskorotus on 30 senttiä ja taulukkopalkat nousevat 40 senttiä.

Työntekijän tuntipalkka on korotuksen jälkeen 18,56 €/t. Palkka koostuu uudesta palkkaryhmän V mukaisesta tuntipalkasta 15,46 €/t, leikatusta henkilökohtaisesta palkanosasta 1,10 €/t sekä työkohtaisesta lisästä 2,00 €/t.

Työntekijän kokonaispalkkaa korotettiin esimerkissä 30 senttiä, ja taulukkopalkkoja 40 senttiä. Taulukkopalkkojen korotuksen ja yleiskorotuksen välinen erotus (0,10 €) leikkaa eli vähentää työntekijän henkilökohtaista palkanosaa.

Esimerkki 2:

Työntekijän tuntipalkka on 11,29 €/t. Hänet on ryhmitelty palkkaryhmään II ja hänelle on maksettu henkilökohtaista palkanosaa työehtosopimuksen mukainen vähimmäismäärä eli 0,01 €/t.

Yleiskorotus on 30 senttiä ja taulukkopalkat nousevat 40 senttiä.

Työntekijän palkka on korotuksen jälkeen 11,69 €/t, joka koostuu uudesta taulukkopalkasta 11,68 €/t sekä henkilökohtaisesta palkanosasta 0,01 €/t. Työntekijän palkka nousee 40 senttiä, eikä henkilökohtainen palkanosa leikkaudu lainkaan, koska kyse on työehtosopimuksen mukaisesta vähimmäismäärästä.

Esimerkki 3

Työntekijän tuntipalkka on 12,50 €/t. Hänet on ryhmitelty palkkaryhmään III ja hänelle on maksettu henkilökohtaista palkanosaa 0,06 €/t.

Yleiskorotus on 30 senttiä ja taulukkopalkat nousevat 40 senttiä.

Työntekijän palkka on korotuksen jälkeen 12,85 €/t, joka koostuu uudesta taulukkopalkasta 12,84 €/t sekä henkilökohtaisesta palkanosasta 0,01 €/t. Henkilökohtainen palkanosa leikkautuu tapauksessa 0,05 €/t.

Urakkapalkat

Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 1,7 % urakan jäljellä olevassa osassa. Urakkahinnoittelun hintoja korotetaan 1,7 %.

Rahamääräiset lisät

Rahamääräisiä lisiä korotetaan vuonna 2018 1,7 %.

TES 8 § Työajan säännönmukainen sijoitus
 Iltavuorolisä 1,15 €/t
 Yövuorolisä 2,15 €/t

TES 9 § Työajan siirtäminen
 Työajan siirrosta maksettava lisä 2,15 €/t
 Iltatyölisä 1,15 €/t
 Yötyölisä 2,15 €/t
 Valmiustyöstä maksettava lisä 4,33 €/t

TES 15 § Hälytysluontoinen työ
 hälytysraha 13,59 €

Torninosturinkuljettajan työkohtainen lisä

Torninosturinkuljettajan työkohtaista lisää korotettiin. Lisä on aina vähintään nosturin korkeus (= kiskosta puomin alapintaan) + puomin pituus (=rungon keskeltä puomin kärkeen) kertaa 0,065 euroa. Lisäksi on sovittu, että työntekijän henkilökohtaista palkanosaa leikataan torninosturinkuljettajan lisän korotuksen verran.

Esimerkki nosturinkuljettajan yleiskorotuksesta

Torninosturinkuljettajan palkka on 21,04 €/t. Hänet on ammattitaitonsa perusteella ryhmitelty palkkaryhmään V. Lisäksi hänelle on maksettu henkilökohtaista palkanosaa 1,5 €/t. Hänen kuljettamansa nosturin korkeus on 30 m ja puomin pituus 40. Työkohtaisen lisän määrä on siten ollut 4,48 €/t.

Yleiskorotus on 30 senttiä ja taulukkopalkat nousevat 40 senttiä. Lisäksi nosturinkuljettajan työkohtainen lisä nousee ja on korotuksen jälkeen 4,55 €/t.

Työntekijän palkka on korotuksen jälkeen 21,34 €/t, joka koostuu uudesta taulukkopalkasta 15,46 €/t, henkilökohtaisesta palkanosasta 1,33 €/t ja työkohtaisesta lisästä 4,55 €/t. Henkilökohtainen palkanosa leikkautuu esimerkissä 0,17 €, eli taulukkopalkkojen korotuksen ja yleiskorotuksen erotuksen verran (0,10 €) sekä nosturilisän korotuksen verran (0,07 €).

Sairauspoissaolot ja sairausajan palkka

Oma ilmoitus -menettely

Yrityksissä on sovittava flunssatyyppisissä enintään 3 vuorokautta kestävissä sairauspoissaoloissa oma ilmoitus -menettelystä. Sopimuksen on syytä olla kirjallisessa muodossa. Sopimus, jossa edellytetään aina lääkärintodistuksen toimittamista, ei ole riittävä.

Mikäli omailmoitus -menettelystä ei ole sovittu, työnantajan tai tämän edustajan tulee hyväksyä työntekijän ilmoituksen selvitykseksi työkyvyttömyydestä flunssatyyppisissä enintään kolme vuorokautta kestävissä sairauspoissaoloissa. Tässä tapauksessa omailmoitukseen noudatetaan seuraavia sääntöjä:

  • Työntekijän on ilmoitettava sairauspoissaolostaan omalle esimiehelleen välittömästi tai viimeistään ennen työvuoron alkua. Ellei ilmoitusta ole tehty ennen työvuoron alkua, poissaolon ajalta ei makseta sairausajan palkkaa.
  • Työnantaja voi perustellusta syystä, mm. silloin kun työntekijällä on useita toistuvia sairauspoissaoloja, vaatia työkyvyttömyyden osoitukseksi lääkärintodistusta.
  • Omailmoitus -menettelyä ei sovelleta vuosiloman aikana.

Osapuolet suosittelevat, että sovittaessa omailmoitus -menettelystä, paikalliseen sopimukseen sisällytetään menettelytavat alle 10-vuotiaan lapsen tilapäisestä hoidosta aiheutuvista poissaoloista.

Karenssipäivän edellytyksenä olevan työsuhteen pituus

Karenssipäivän poistumisen edellytyksenä oleva työsuhteen pituus lyhennetään 1 vuodesta 6 kuukauteen.

Työkyvyttömyysajalta maksettavan palkan määrä

Työehtosopimuksen mukainen sairausajan palkan leikkuri poistetaan urakkapalkkoja lukuun ottamatta. Aikatyössä ja tuotantopalkkiotyössä sairausajalta maksetaan jatkossa ns. täyttä palkkaa eli sitä palkkaa, mitä työssä ollessa olisi ansaittu. Urakkatyössä maksettavan sairausajan palkan määrä on enintään 22 €/t.

Työntekijöiden edustajien korvaukset

Työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan koko sopimuskaudelle 3,4 %:lla. Erilliskorvauksia ei koroteta vuoden 2019 palkankorotusten yhteydessä.

Yrityksen/alueyksikön pääluottamusmiehelle, työkohteen yhteysmiehelle sekä yrityksen tai alueyksikön työsuojeluvaltuutetulle, joka on Rakennusliiton jäsen, maksetaan erilliskorvausta sen mukaan, montaako työntekijää hän edustaa.

Edustettavien työntekijöiden määrä Euroa/kahden viikon tilijakso

10 – 50 työntekijää 33,27 €
51 – 100 työntekijää 41,62 €
yli 100 työntekijää 62,37 €

Vuoden 2019 palkankorotukset

Vuonna 2019 palkkoja korotetaan 1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Yleiskorotus 30 senttiä ja taulukkopalkkoja korotetaan 40 senttiä. Keskeneräisiä urakoita korotetaan 1,7 prosentilla ja rahamääräisiä lisiä korotetaan 1,7%.

Lisäksi suorituspalkkoja (urakka- ja tuotantopalkat) korotetaan paikallisen sopimisen, joustavien työaikojen ja digitaalisten apuvälineiden kokeilun perusteella aiheutuvan työn tuottavuuden lisääntymisen perusteella 2,0%:lla.

Työehtosopimukset tekstit

Työehtosopimukseen tehtiin lisäksi seuraavat tekstimuutokset:

  • Ulkomailta Suomeen lähetetylle työntekijälle lomaraha maksetaan kokonaisuudessaan jokaisen säännöllisen palkanmaksun yhteydessä. Lomarahan maksaminen eritellään työntekijälle annettavaan palkkalaskelmaan.
  • Komennustöissä luovutaan matkakustannusten maksamisesta II luokan mukaan. Matkakustannusten määräytymisen perusteet sovitaan yöpymistä vaativien matkojen osalta ennen työmatkan alkamista.
  • Työsuojeluvaltuutetun vapautus tehtävien hoitamista varten lasketaan siten, että työsuojeluvaltuutetun edustamien työntekijöiden lukumäärä kerrotaan luvulla 0,291. Näin saatu luku ilmoittaa työstä vapautuksen tuntimäärän neljän viikon jaksona. Tätä lukua sovelletaan myös alueelliseen työsuojeluvaltuutettuun.
  • Pääluottamusmiehelle, luottamusmiehelle ja työsuojelu-valtuutetulle tulee antaa tiedot toimialueellaan käytetystä työvoimasta aliurakoinnin ja vuokratyövoiman osalta kirjallisesti. Tietojen tulee olla käytettävissä töiden alkaessa.
  • Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenliikkeissä TES 26.2 §:n mukainen euromääräinen kirjallinen palkkalaskelma voidaan toimittaa työntekijöille sähköisesti. Mikäli työntekijällä ei ole mahdollisuuksia vastaanottaa sähköistä palkkalaskelmaa, työnantaja järjestää tähän tarvittavat laitteet tai toimittaa laskelman kirjeitse työntekijälle.

Työryhmät

Osana sopimusratkaisua sovittiin seuraavista työryhmistä:
Paikallista sopimismahdollisuutta palkanmaksussa selvittävä työryhmä
Työryhmän tehtävä on selvittää mahdollisuus siirtyä paikallisesti sopien palkanmaksussa joko kerran kuukaudessa maksettavaan palkkaan tai muuten palkanmaksuun liittyvän työmäärän helpottamiseen sopimalla aikaa vievien palkanmaksuvaiheiden keskittäminen vain kuukauden toiseen palkanmaksuun. Työryhmä ottaa työssään huomioon kansallisen tulorekisterin voimaantulon.

Työaikajoustojen mahdollisuutta selvittävä ja siihen liittyviä kokeiluja toimeenpaneva työryhmä
Osapuolet käynnistävät yhteisen työn tuottavuuden parantamisen keinoja ja yrityskohtaisia kokeiluja sisältävän projektin. Projektiin palkataan ulkopuolinen projektipäällikkö, jonka kustannukset jaetaan osapuolten (RL-RT) kesken tasan. Osapuolet nimittävät projektia varten ohjausryhmän, johon kumpikin osapuoli nimittää kolme jäsentä.
Projektin tarkoituksena on selvittää ja mitata kuinka paljon työn tuottavuutta voidaan parantaa, kun projektissa voidaan sopia työn kannalta parhaista työajoista yhdistelemällä erilaisia lain ja työehtosopimuksen sallimia työaikamuotoja kuten keskimääräistä työaikaa ja liukuvaa työaikaa sekä muista työhön liittyvistä menettelytavoista. Kokeilussa voidaan sopia työajoista ja työajoista johtuvista korvauksista vapaasti kuitenkin niin, että työntekijöille ei synny ylityö- tai sunnuntaityökorvausten menetyksiä. Työaikaa voidaan tasata korvaamalla pitkiä työaikoja vapaalla. Yli- tai sunnuntaitöitä vapaalla korvattaessa otetaan huomioon ylityö- ja sunnuntaikorotukset.
Kokeilussa voidaan selvittää millä tavalla erilaisilla digitaalisilla välineillä voidaan parantaa työn tuottavuutta.
Projektista laaditaan 31.5.2019 mennessä väliraportti, jossa on otettava kantaa siihen, miten työn järjestelyillä voidaan parantaa työn tuottavuutta ja kuinka suuria tuottavuuden parannuksia työn ja työaikojen järjestelyllä voidaan saavuttaa.
Erilaisia kokeiluja järjestetään jäsenyritysten työmailla vähintään viisi kappaletta. Osa-puolet seuraavat projektin edistymistä hallituksissaan säännöllisesti.
Osapuolet arvioivat, että työryhmätyöllä aikaansaaduilla tuloksilla voidaan parantaa alan tuottavuutta 1-5%

Koulutussopimukseen, oppisopimukseen ja digitaalisen työnvälitykseen liittyvä työryhmä
Osapuolet sopivat yhteistyöstä, jolla selvitetään rakennusalan kannalta parhaat tavat edistää rakennusalan toisen asteen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä, rakennusalalle hakeutumista sekä toimivan digitaalisen työnvälityksen kehittämistä rakennusalalle.
Yhteistyön tiivistämisen myötä työehtosopimuksista poistetaan kuuden euron kokeilua koskevat määräykset.

Lisätietoja Paavo Mattila, puh 050 545 8794
mailto:paavo.mattila@rakennusteollisuus.fi