Rekrytointipaneeli kiinnosti

HPL järjesti rekrytointipaneelin tiistaina 24. marraskuuta Uudista ja Uudistu -messuilla. Sali oli täynnä rekrytoinnin nykytilasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneita. – Meil­lä HPL:ssa on ol­lut rek­ry­toin­nin tee­ma­vuo­si. Olem­me …
Lue lisää

SOL Henkilöstöpalvelut Oy sai vakavan huomautuksen

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton hallitus on kokouksessaan 19.11.2015 antanut SOL Henkilöstöpalvelut Oy:lle vakavan huomautuksen toiminnastaan liittyen Postin työtaistelutilanteeseen. HPL:n sään­tö­jen mu­kaan HPL:n hal­li­tus voi an­taa va­roi­tuk­sen tai erot­taa …
Lue lisää

HPL:n seminaari ja liittokokous 5.-6.11.

Huomenna käynnistyy HPL:n seminaari ja liittokokous Tampereella. Seminaarissa 5.11. on luvassa mielenkiintoisia puhujia ja puheenvuoroja. Liittokokousasiat käsitellään 6.11. Se­mi­naa­ris­sa kuu­lem­me ta­lous­kat­sauk­sen, Vuo­kra­työn työl­lis­tä­vyys-tut­ki­muk­sen tu­lok­sia ja ajan­koh­tai­sia …
Lue lisää

Vuokratyövoiman käyttö laillisen työtaistelun aikana

Julkisuudessa on viime aikoina uutisoitu, että SOL Henkilöstöpalvelut Oy toimittaisi Postiin vuokratyöntekijöitä Postissa mahdollisesti alkavan laillisen lakon aikana. SOL Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton jä­se­ny­ri­tys ja …
Lue lisää

HPL:n hallitus 2016

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton liittokokouksessa 6.11. valittiin vuoden 2016 hallitus ja vaalivaliokunta. Hal­li­tuk­sen jä­se­net ovat: Pia Björkroth, LEAD Hen­ki­lös­tö­rat­kai­sut, Katja Jaakonsaari, Adecco Fin­land, Mika Kiljunen, Staff­Point Hol­ding, Iikka Lindroos, Man­powerGroup, Marko Massinen, Suo­men …
Lue lisää

STTK:n Palola: Sopimuksia ei synny ilman työmarkkinapainetta

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kertoi HPL:n seminaarissa 5.11. keskusjärjestöhankkeesta ja työmarkkinatilanteesta. – Vuo­si sit­ten käyn­nis­tet­tiin uusi kes­kus­jär­jes­tö­han­ke. Han­ke on eden­nyt suun­ni­tel­mien mu­kaan. Tä­hän men­nes­sä on ol­lut …
Lue lisää

HPL: Henkilöstöpalveluala luottaa yhä tulevaisuuteen

Henkilöstöpalvelualan yrityksissä riittää yhä uskoa tulevaisuuteen, vaikka Suomen talousnäkymät eivät viime aikoina ole olleet kovin valoisat. 65 pro­sent­tia Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton jä­sen­tut­ki­muk­seen vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä ar­vioi, että lii­ke­vaih­to …
Lue lisää

Artikkeli vuokratyön merkityksestä tulevaisuuden työelämässä

Tulevaisuustutkija Ilkka Halava on kirjoittanut artikkelin ”Vapautta välineellisyyttä, kokeilua – tasapainottavia näkökulmia vuokratyön tulevaisuuteen”. Artikkeli tarkastelee vuokratyön ja epätyypillisten työsuhteiden roolia työn muutoksessa. Ar­tik­ke­li täy­den­tää jul­kis­ta …
Lue lisää

HPL: Suomen on tarkasteltava uudelleen vuokratyön rajoituksia

EU-tuomioistuin on tänään antanut tuomion siitä, voidaanko vuokratyövoiman käyttöä rajoittaa työehtosopimuksessa. EU-tuo­miois­tuin pää­tyi tuo­mios­saan sii­hen, että vuo­kra­työ­di­rek­tii­vin 4 ar­tiklaa on tul­kit­ta­va si­ten, että kan­sal­li­set tuo­miois­tui­met ei­vät …
Lue lisää