Merkittäviä muutoksia työlainsäädäntöön

Työlainsäädännössä tulee voimaan 1.1.2017 merkittäviä muutoksia. Työ­so­pi­mus­la­ki muut­tuu si­ten, että Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä ilman perusteltua syytä pitkäaikaistyöttömän kanssa Koeaikaa pidennetään pääsääntöisesti kuuteen kuukauteen Tuta-perusteella irtisanotun …
Lue lisää

Pilotissa pulaa työnhakijoista

Uudenmaan TE-toimistossa aloitettiin heinäkuussa 2016 uusi ostopalvelupilotti, jonka tärkeimpänä tavoitteena on työnhakijoiden nopea pääsy töihin. Pilottiin kaivataan lisää työnhakijoita. Äkkilähtö työhön! -ni­meä kan­ta­van pal­ve­lua­lan pi­lo­tin koh­de­ryh­mä on …
Lue lisää

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton hallitus 2017

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton liittokokouksessa 11.11. valittiin vuoden 2017 hallitus ja vaalivaliokunta. Hal­li­tuk­sen jä­se­net ovat: Jukka-Pekka Annala, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Adecco, Pia Björkroth, toi­mi­tus­joh­ta­ja, LEAD Hen­ki­lös­tö­rat­kai­sut, Emmi Kantonen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Stu­dentwork Shar­per, Matti Kariola, MPG …
Lue lisää

Henkilöstöpalvelualasta digiajan edelläkävijä?

HPL:n seminaarissa kuultiin innovoivia puheenvuoroja digitalisaatiosta ja työstä. Kuuntelijoina oli satakunta henkilöstöpalveluyritysten edustajaa. Digitaalisuus ja työn tulevaisuus – Työ ja di­gi­ta­li­saa­tio ja hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut ovat lem­piai­hee­ni, sa­noi …
Lue lisää

Odotettu, väistämätön, pelättykin digitalisaatio

HPL:n seminaarin päättäneessä paneelissa keskustelemassa olivat Treamer Oy:n toimitusjohtaja Matias Mäkitalo, Barona Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Mikkonen ja Cornellin yliopiston professori Aija Leiponen. Mikä on kiinnostavin …
Lue lisää

HPL:n seminaari ja liittokokous 10.–11.11.

Huomenna käynnistyy HPL:n seminaari ja liittokokous Turussa. Seminaarissa 10.11. on luvassa mielenkiintoisia puheenvuoroja. Liittokokous on perjantaina 11.11. Se­mi­naa­rin ai­hee­na on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­las­ta di­gia­jan edel­lä­kä­vi­jä? Sii­tä ovat pu­hu­mas­sa …
Lue lisää

Työnhakijat ovat ottaneet äkkilähtöjä

Saranen Consulting on käynnistänyt uuden Äkkilähtö työhön! -palvelun. Palvelussa työnhakijoita autetaan löytämään uusi työpaikka mahdollisimman nopeasti. Palvelu on herättänyt laajasti kiinnostusta ja palveluun on ilmoittautunut jo …
Lue lisää

Työttömien haastattelut hoitaakin TE-toimistot

Hallitus perui elokuussa tekemänsä päätöksen siitä, että yksityinen työnvälitys hoitaisi työttömien haastattelut. Rahaa tähän varattiin 17 miljoonaa euroa. Ei­len työ- ja oi­keus­mi­nis­te­ri Jari Lind­ström ker­toi TEM:n …
Lue lisää

HPL:n jäsenyritykset mukana useassa työnvälityksen pilotissa

HPL:n jäsenyritysten mukaan työnvälityksen pilotit ovat lähteneet hyvin käyntiin ja alustavat tuloksetkin ovat lupaavia. HPL:n jä­se­ny­ri­tyk­sis­tä mu­ka­na pi­lo­teis­sa ovat Man­powerGroup, Op­team, Spring House, Nor­dic Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut, Sa­ra­nen …
Lue lisää

Back to business -pilotti hyvässä vauhdissa

Pirkanmaan TE-toimistossa on käynnistynyt tulosperusteinen pilottihanke, jonka tavoitteena on vahvistaa yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyötä. Pir­kan­maan Back to busi­ness -pi­lot­ti on yksi hal­li­tuk­sen seit­se­mäs­tä kär­ki­han­ke­pi­lo­teis­ta, jois­sa …
Lue lisää

”Olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan”

Vuokratöihin pääsee nopeasti. HPL:n Vuokratyöntekijätutkimuksen vastaajista 49 prosenttia sai töitä viikon sisällä. Luku on vuosien kuluessa noussut, sillä pari vuotta sitten töitä sai yhtä nopeasti 45 …
Lue lisää

Ensimmäiset pilottihankkeet olivat onnistunut oppimisprosessi

Yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyötä kokeiltiin jo viime vuonna Uudenmaan ja Pirkanmaan TE-toimistojen piloteissa. Mo­lem­pien pi­lot­tien ta­voit­tee­na oli et­siä uu­den­lai­sia mal­le­ja työl­li­syy­den hoi­toon ja ko­keil­la uu­den­tyyp­pis­tä …
Lue lisää

Ammattitaito näkemällä, kokemalla ja tekemällä

27 prosenttia vuokratyöntekijöistä tekee vuokratyötä, koska haluaa nähdä erilaisia työpaikkoja ja saada monipuolista työkokemusta. Kun ky­syy 6484 vuo­kra­työn­te­ki­jäl­tä, mik­si he ha­lua­vat teh­dä vuo­kra­työ­tä, 1763 heis­tä ker­too …
Lue lisää

Rekrytoi paremmin kuin muut

Monsterin ja HPL:n yhteistyönä laatimassa artikkelisarjassa pureudutaan rekrytointiin. Hakijaviestintä, työnantajamielikuva ja ostokäyttäytyminen Eri me­diois­sa, niin leh­dis­sä kuin so­si­aa­li­ses­sa me­dias­sa­kin, näh­dään ja kuul­laan sään­nöl­li­ses­ti har­mit­te­lu­ja sii­tä, että …
Lue lisää

HPL: Yhteistyöllä vauhtia työllistämiseen

Digitalisaation myötä muuttuva työelämä, kohtaanto-ongelma ja tuleva aluehallintouudistus – kaikissa näissä tarvitaan julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyötä. Yh­teis­työ­tä on jo teh­ty muun muas­sa eri­lais­ten tu­los­pe­rus­teis­ten työl­lis­tä­mis­hank­kei­den …
Lue lisää