Yhteistyöllä vauhtia työllistämiseen

HPL:n paneelissa SuomiAreenalla puhuttiin niin työelämän Tinderistä, parisuhteesta kuin rakkaudestakin. Työt­tö­myys on Suo­mes­sa hur­jis­sa lu­ke­mis­sa. Sa­maan ai­kaan meil­lä on työt­tö­miä, joi­den työt­tö­myys pit­kit­tyy en­ti­ses­tään ja toi­saal­ta …
Lue lisää

HPL mukana SuomiAreenalla

HPL:n keskustelutilaisuus ”Satunnaisista suhteista aitoon kumppanuuteen – yhteistyöllä vauhtia työllistämiseen” on keskiviikkona 13.7. klo 11.45-13 Eetunaukion lavalla. Ter­ve­tu­loa kuun­te­le­maan ja kes­kus­te­le­maan: miten digitalisaatio muuttaa työnvälitystä ja …
Lue lisää

Yritykset onnistuvat rekrytoinnissa vaihtelevasti

Töitä etsivän kokeneen taloushallinnon ammattilaisen mukaan toiset yritykset hoitavat rekrytointiprosessin todella hyvin ja toisista taas ei kuulu mitään. Työnhausta tekee onnistuneen se, että työn­ha­ki­ja saa kuul­la pe­rus­te­lut, …
Lue lisää

Henkilöstöpalvelualalle kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) ja toimihenkilöliitto ERTO ovat saaneet päätökseen kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelut. Neu­vot­te­lu­tu­los kos­kee hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten omas­sa toi­mis­tos­sa työs­ken­te­le­vää hen­ki­lös­töä sekä vuo­kra­työn­te­ki­jöi­tä sil­loin, kun nämä työs­ken­te­le­vät ta­lous­hal­lin­to-, …
Lue lisää

Rekrytoi paremmin kuin muut

Monsterin ja HPL:n yhteistyönä laatimassa artikkelisarjassa pureudutaan rekrytointiin. Kun rekrytoinnin alkuvalmistelut on teh­ty huo­lel­la, on rek­ry­toi­jal­la hyp­py­sis­sään jouk­ko laa­duk­kai­ta ha­ke­muk­sia.  Täs­sä ar­tik­ke­li­sar­jan toi­ses­sa osas­sa kes­ki­ty­tään nii­den kä­sit­te­lyyn ja …
Lue lisää

Työnantaja – rekrytointiprosessiin kannattaa panostaa

T-Media ja Monster tutkivat suomalaisten työnhakukokemuksia. Tulosten perusteella Hyvän rekrytoinnin muistilistalle on tarvetta. Hyvän rekrytoinnin muistilistaan on koot­tu rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin eri osa-aluei­ta aina rek­ry­toin­ti­suun­ni­tel­man te­ke­mi­ses­tä va­lin­nan te­ke­mi­seen. Kun …
Lue lisää

Rekrytoinnin alkuvalmistelut

Monsterin ja HPL:n yhteistyönä laatimassa artikkelisarjassa pureudutaan rekrytointiin. Rek­ry­toin­ti on haas­te or­ga­ni­saa­tiol­le, mut­ta myös suu­ri mah­dol­li­suus ja si­joi­tus tu­le­vai­suu­teen. Sik­si on­nis­tu­nut rek­ry­toin­ti on aina kah­den kaup­pa, …
Lue lisää

Sparrausta ja tukea työnhakuun

Työnhaku on tänä päivänä jotain aivan muuta kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Nyt pitää olla aktiivinen LinkedInissä ja rakentaa osaamiskeskeinen CV. Tä­män sai ko­kea myös van­taa­lai­nen Ulla …
Lue lisää

Lähes 6500 vuokratyöntekijää kertoo totuuden vuokratyöstä

Nyt lähes 6500 vuokratyöntekijää kertoo oman näkemyksensä vuokratyöstä. Vuosi vuodelta he ovat yhä tyytyväisempiä vuokratyön tekemiseen. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­to on tut­ki­nut vuo­des­ta 2007 läh­tien vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ko­ke­muk­sia vuo­kra­työn …
Lue lisää

Vuokratyö vahvasti mukana työelämän murroksessa

Uusimman vuokratyöntekijätutkimuksen tuloksista käy ilmi, että henkilöstöpalveluala on merkittävä työllistäjä ja työnvälittäjä, joka lisää suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Henkilöstöpalvelualan yritykset hoitavat myös rekrytoinnit ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti. Työ­elä­mä …
Lue lisää

HPL: Työllistämiseen tarvitaan uusia, rohkeita malleja

Spring House Oy oli mukana viime vuonna Uudenmaan ostopilotissa, jossa työllistettiin 3-6 kuukautta työttöminä olleita. Työ- ja elinkeinoministeriön raportin mu­kaan Uu­den­maan ja Pir­kan­maan TE-toi­mis­to­jen sekä yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen …
Lue lisää

Auktorisointi on uudistunut

Uudistuneeseen auktorisointiin kuuluu jatkossa henkilöstövuokrauksen lisäksi myös rekrytointipalvelut. Auktorisointi kertoo yrityksille ja työntekijöille, että auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys on viisas valinta työn ja tekijän yhdistämiseksi. Auk­to­ri­soin­ti ker­too myös, …
Lue lisää

Palkankorotukset 1.3.2016

HPL:n ja ERTOn sopimat Työllisyys- ja kasvusopimuksen 2. jakson mukaiset korotukset henkilöstöpalvelualalle (vuokratyöhön) tulevat voimaan 1.3.2016. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­mus kos­kee vuo­kra­työn­te­ki­jöi­tä toi­mis­to- ta­lous­hal­lin­to- ja ICT- teh­tä­vis­sä sekä …
Lue lisää