Jäsenet tyytyväisiä HPL:n palveluihin

Vuosittain toteutettavassa jäsentyytyväisyyskyselyssä kysyttiin palautetta HPL:n toiminnasta. Ko­ko­nais­tyy­ty­väi­syys oli py­sy­nyt yhtä kor­kea­na kuin ai­em­min­kin ol­len 4,09 as­tei­kol­la 1 – 5 (vuon­na 2016 4,06). Kaik­kein tyy­ty­väi­sim­piä jä­se­net …
Lue lisää

Yritykset suhtautuvat rauhallisesti digitalisaation tuomiin haasteisiin

Henkilöstöpalvelualan yritykset näkevät digitalisaatiossa enemmän kilpailuhaasteita kuin liiketoimintamahdollisuuksia. Hen­ki­lös­tön­vuo­kraus- ja rek­ry­toin­ti­pal­ve­luis­sa toi­mi­vil­le yri­tyk­sil­le di­gi­ta­li­saa­tio tar­jo­aa poik­keuk­sel­li­sen pal­jon mah­dol­li­suuk­sia, sil­lä toi­min­nan kes­kiös­sä on saa­da avoi­met työ­pai­kat ja …
Lue lisää

Työvoimapula on suurin uhka henkilöstöpalvelualan kehitykselle

HPL:n syyskuun TOP 20 liikevaihtotiedustelu neljännesvuosikatsauksella on julkaistu. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­la on edel­li­seen vuo­teen ver­rat­tu­na edel­leen kas­vus­sa. Alan lii­ke­vaih­to oli vuo­den 2017 syys­kuus­sa 112,9 mil­joo­naa eu­roa. Edel­li­sen vuo­den …
Lue lisää

Minna Vanhala-Harmasesta Henkilöstöpalveluyritysten Liiton puheenjohtaja

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) liittokokous valitsi liitolle uuden puheenjohtajan ja hallituksen vuodelle 2018. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton liit­to­ko­kous va­lit­si hal­li­tuk­sen 2018 pu­heen­joh­ta­jak­si Op­team Yh­tiöi­den toi­mi­tus­joh­ta­ja Minna Vanhala-Harmasen ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si toi­mi­tus­joh­ta­ja Matti Kariolan Man­powerGrou­pis­ta. …
Lue lisää

HPL:n seminaarissa etsitään buustia bisnekseen

Vuosittain järjestettävässä seminaarissa on tällä kertaa aiheena kasvupalvelu-uudistus. Lisäksi perehdytään muun muassa digitalisaatioon. HPL:n se­mi­naa­ri ja liit­to­ko­kous jär­jes­te­tään 2.-3.11.2017 Hä­meen­lin­nan Au­lan­gol­la. Buus­tia bis­nek­seen -se­mi­naa­ris­sa kes­kus­tel­laan aa­mu­päi­väl­lä …
Lue lisää

Monimuotoisuus lisää yrityksen kilpailukykyä

Monimuotoiset ja osallistavasti johdetut organisaatiot ovat luovia, innovatiivisia, ja ne tekevät taloudellisesti hyvää tulosta. Monimuotoisuus on käsitteenä laajempi kuin ominaisuudet, joiden pohjalta ei saa syrjiä lain …
Lue lisää