Työmarkkinatorin hakupalvelu aukeaa käyttäjille loppuvuodesta 2017

Työmarkkinatorin ensimmäinen tuotantoversio julkaistaan loppuvuodesta 2017 osoitteessa www.tyomarkkinatori.fi. Alus­tan en­sim­mäi­ses­sä ver­sios­sa työn­ha­ki­jan on mah­dol­lis­ta täyt­tää työn­ha­ku­pro­fii­li, jon­ka tie­to­jen pe­rus­teel­la Työ­mark­ki­na­to­ri eh­dot­taa so­pi­via avoi­mia työ­paik­ko­ja. Työn­ha­ki­jan ja …
Lue lisää

Maakuntauudistuksen aikalisä ei hidasta kasvupalveluiden suunnittelua

Maakuntauudistuksen myötä syntyvissä kasvupalveluissa asiakkaat ja palveluiden kehittäminen ovat keskiössä. Vaik­ka maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­sa otet­tiin­kin vuo­den ai­ka­li­sä, usko kas­vu­pal­ve­lui­den mu­ka­na ole­vat eri toi­mi­jat us­koi­vat vah­vas­ti kas­vu­pal­ve­lui­den on­nis­tu­mi­seen. ”Tä­män …
Lue lisää

Henkilöstöpalvelualan liikevaihto edelleen kasvussa

HPL:n liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalvelualan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 15 prosenttia. Rekrytointipalveluiden liikevaihdossa hurja nousu Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys­ten lii­ke­vaih­dos­ta yli 80 pro­sent­tia syn­tyy hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­luis­ta, jo­ten se …
Lue lisää

Lounais-Suomen kasvua edistetään yhteistyöllä

Lounais-Suomessa elinkeinoelämän ja tuotannon kasvu sekä sen vaatima työvoiman lisätarve on niin suuri, että alueella tarvitaan erillistoimia. Lou­nais-Suo­mes­sa elin­kei­noe­lä­män kas­vu ja työl­li­syys­nä­ky­mät ovat poik­keuk­sel­li­sen hy­vät, kos­ka …
Lue lisää

Työllistämispalvelujen kasvu jatkuu entistä nopeampana

HPL:n TOP 20 talouskatsauksessa henkilöstöpalvelualan kehitys jatkuu hyvänä. Suhdannekyselyn tulokset ovat tavanomaista myönteisemmät. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan kas­vu on ol­lut ku­lu­va­na vuon­na koh­ta­lais­ta ja ylei­sis­tä ti­las­tois­ta poi­ke­ten kas­vu on …
Lue lisää

Maakuntien kasvupalvelut kilpailutettava reilusti

HPL antoi kesäkuussa omat lausuntonsa erillislakiehdotuksiin, jotka koskevat maakuntauudistuksen kasvupalvelulain julkista rekrytointi- ja osaamispalvelua sekä kotouttamista. HPL tu­kee la­kieh­do­tuk­sen esi­tys­tä, jos­sa maa­kun­tien kas­vu­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­nen on jär­jes­tet­tä­vä …
Lue lisää

Huhtikuun henkilöstöpalvelualan talouskatsaus on julkaistu

Henkilöstöpalvelualan näkymät paranivat edelleen, vaikka suhdannetilanne EK:n barometrissa loiveni hieman toukokuussa. ”Mah­ta­vaa, kun toi­mia­lam­me kas­vu­lu­vut jat­ka­vat voi­ma­kas­ta kas­vua. Se on merk­ki sii­tä, että alan yri­tyk­set te­ke­vät …
Lue lisää

Perhe-etuusoikeuksia laajennettiin maaliskuussa

Tasa-arvoisen avioliittolain muutos vaikuttaa sateenkaariperheiden saamiin perhe-etuuksiin. Maa­lis­kuus­ta 2017 al­kaen lap­sen äi­din nais­puo­li­sel­la avio- tai avo­puo­li­sol­la on oi­keus van­hem­pain- ja isyys­ra­haan sa­moin pe­rus­tein kuin äi­din mies­puo­li­sel­la …
Lue lisää

Oikeus korvaukseen vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista

Naispuolisen työntekijän työnantajalla on oikeus hakea kertakorvausta työntekijän vanhemmuudesta aiheutuvista perhekustannuksista. Tä­män vuo­den huh­ti­kuun alus­ta sai­raus­va­kuu­tus­la­kiin li­sät­tiin uusi py­kä­lä (14:4 §), jon­ka mu­kaan nais­puo­li­sen työn­te­ki­jän työ­nan­ta­jal­la …
Lue lisää