Helmikuun 2017 talouskatsaus julkaistu

Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden helmikuusta 10 prosenttia. Tammi-helmikuussa liikevaihtoa kertyi yhteensä 173,3 miljoonaa euroa ja edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta kasvua kertyi 14 prosenttia. VMP …
Lue lisää

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) pitää maakuntauudistusta ja erityisesti kasvupalvelulakia työnvälityksen kannalta tärkeänä ja merkittävänä lainsäädäntöhankkeena.

Työ­mark­ki­noil­la ja ta­lou­des­sa ta­pah­tu­neet muu­tok­set ovat tuo­neet uusia haas­tei­ta, joi­hin ny­kyi­nen lain­sää­dän­tö ei­vät­kä ny­kyi­sen­kal­tai­set TE-pal­ve­lut ky­ke­ne vas­taa­maan. Kilpailu tuottaa parempia kasvupalveluita La­kieh­do­tuk­sen läh­tö­koh­ta­na on tuot­taa maa­kun­tien …
Lue lisää

Työmarkkinatoria rakennetaan yhteistyössä

HPL:n asiakasyritykset pääsivät esittämään omat toiveensa Työmarkkinatorin kehittämiseksi perjantaina 21.4. pidetyssä työpajassa. Samalla he saivat tilannepäivityksen hankkeen kulusta. HPL jär­jes­ti jä­se­ny­ri­tyk­sil­leen mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua työ­mark­ki­na­to­rin ke­hit­tä­mis­työ­pa­jaan. Pai­kal­la …
Lue lisää

Suomi eurooppalaisen vuokratyövertailun kasvumaa

Vuokratyövoiman käyttö on kasvanut 25 % Suomessa verrattuna vuoden takaiseen. Euroopan tasolla ainoastaan Italiassa kasvu on ollut niukasti suurempi. Tämä sel­vi­ää hen­ki­lös­tö­alan kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan or­ga­ni­saa­tion The …
Lue lisää

Talouskasvu jatkuu henkilöstöpalvelualalla

HPL:n TOP 20 liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalvelualalla menee paremmin kuin monilla muilla aloilla. Myös alan yritysten liikevaihto on kasvanut. Vuo­den 2017 tam­mi­kuun lii­ke­vaih­to oli kas­va­nut 19 pro­sent­tia …
Lue lisää

Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu voi vaarantaa tasapuolisen kilpailun

Merru Tuliara kirjoittaa EK:n kuntavaaliblogissa, miksi kasvupalvelulain pääkaupunkiseudun erillisratkaisusta tulisi luopua. Maa­kun­ta­uu­dis­tus tuo suu­ria muu­tok­sia kan­sa­lais­ten ar­keen. Eri­tyi­ses­ti aluei­den ke­hit­tä­mis­tä ja kas­vu­pal­ve­lui­ta kos­ke­va laki on jul­ki­sen …
Lue lisää

HPL mukana Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjassa

Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjassa tuodaan esiin onnistuneita yritys-caseja ja palkitaan monikulttuurisuudessa ja kansainvälistymisessä menestyneitä yrityksiä ja organisaatioita. Kam­pan­jan ta­voit­tee­na on kan­nus­taa yri­tyk­siä ja työ­nan­ta­jia mo­ni­kult­tuu­ri­suu­den hyö­dyn­tä­mi­seen …
Lue lisää

Äkkilähtö Työhön! -ostopalvelupilotti vastata ICT-alan murrokseen

Heinäkuussa 2016 käynnistyneen Äkkilähtö Työhön! -ostopalvelupilotin kohderyhmänä ovat 3–6 kuukautta työttöminä olleet ICT-, digi- ja markkinointialan työttömät työnhakijat. Uu­den­maan TE-toi­mis­tos­sa käyn­nis­ty­nees­sä os­to­pi­lo­tis­sa yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat on kil­pai­lu­tet­tu …
Lue lisää