Toimintatapaneuvosto

Toi­min­ta­ta­pa­neu­vos­tos­sa on 4-6 auk­to­ri­soi­tu­jen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­alan yri­tys­ten edus­ta­jaa. Neu­vos­to voi ha­lu­tes­saan kuul­la myös asian­tun­ti­joi­ta esi­mer­kik­si työ­nan­ta­ja- ja työn­te­ki­jä­lii­tois­ta tai työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riös­tä.

Toi­min­ta­ta­pa­neu­vos­ton tehtävät

  1. kä­sit­te­lee sel­vit­tä­jän rat­kai­sue­si­tyk­ses­tä teh­dyn va­li­tuk­sen ja an­taa tä­män jäl­keen asias­ta oman rat­kai­sue­si­tyk­sen­sä
  2. lin­jaa auk­to­ri­soin­ti­sään­tö­jä ja an­taa si­to­via toi­min­ta­ta­paoh­jei­ta auk­to­ri­soi­duil­le hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sil­le. Jos kyse on auk­to­ri­soin­ti­sään­tö­jen mer­kit­tä­väs­tä muut­ta­mi­ses­ta tai mer­kit­tä­vän uu­den sään­nön li­sää­mi­ses­tä auk­to­ri­soin­ti­sään­töi­hin, auk­to­ri­soi­tu­ja yri­tyk­siä kuul­laan en­nen asian päät­tä­mis­tä.