Henkilöstöpalvelualan toimintaperiaatteet

HPL:n henkilöstöpalvelualalle laatimat toimintaperiaatteet perustuvat pitkälti alan kansainvälisiin toimintaperiaatteisiin. HPL:n jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan toimintaperiaatteita. Toimintaperiaatteissa kiinnitetään huomiota muun muassa yrityseettisiin arvoihin sekä työnantajavelvoitteiden noudattamiseen.

Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt

Työperusteinen maahanmuutto Suomeen on viime vuosina lisääntynyt. Myös henkilöstöpalveluyritykset ovat olleet aktiivisesti mukana työperäisen maahanmuuton edistämisessä.

HPL:n laatimien Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisääntöjen tarkoituksena on sitouttaa HPL:n jäsenyritykset toimimaan eettisesti ja lainmukaisesti ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnissa, ja sitä kautta parantaa ulkomaisten työntekijöiden asemaa Suomessa.

HPL:n muutosturvaopas auttaa

  • yrityksiä tarjoamaan parempaa työnhakuvalmennusta
  • ymmärtämään asiat, jotka on huomioitava muutosturvavelvoitteen toteuttamisessa ja
  • löytämään yritykselle sopivan valmennuskumppanin.

​Opas kuntasektorin organisaatioiden henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelujen käytön tueksi

Oppaan kautta lisätään tietoa sekä selkiytetään ja kehitetään yksityisten henkilöstöpalveluiden käytön mahdollisuuksia kunnallisissa organisaatioissa. Oppaassa on esitelty sekä yleisiä palvelujen käyttäjien kokemuksia että joitakin case-esimerkkejä toteutuneesta yhteistyöstä kunnallisten organisaatioiden ja palveluja tarjoavien yritysten välillä. Oppaan painotuksena ovat henkilöstövuokraukseen liittyvät seikat, mutta myös muiden henkilöstöpalvelujen, kuten rekrytointipalvelujen, näkökulma on huomioitu. Oppaassa on esitelty myös vuokrahenkilöstön hankintaan liittyviä tärkeitä näkökohtia.

Vuokratyöopas

Vuokratyöhön sovelletaan lähtökohtaisesti samoja säännöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin. Vuokratyöstä on julkaistu opas, joka antaa yleiskuvan niistä säännöksistä, jotka eroavat vuokratyössä tai joiden soveltamisessa on käytännössä havaittu ongelmia.
Oppaan on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä työmarkkinajärjestöjen ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.

Työkyvyn tuki vuokratyössä -opas

Työkyvyn tuki vuokratyössä -oppaassa on kuvattu erilaisia malleja ja toimintatapoja, joilla vuokratyössä pystytään varmistamaan työntekijän työturvallisuus ja työhyvinvointi sekä tukemaan työntekijää tämän työkykyongelmissa. Oppaan lopussa on lisäksi lyhyt asiakasyrityksen vaarojen ja riskien kartoituslomake sekä oma osionsa myös vuokratyöntekijälle.

Opas on rakennettu osana Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanketta, jonka päärahoittajana on ollut Työsuojelurahasto ja toteuttajana Kuntoutussäätiö yhdessä muun muassa Henkilöstöpalveluyritysten liiton kanssa.

Henkilöstövuokraus ja työturvallisuus -julkaisu

Työturvallisuuskeskuksen julkaisema opas auttaa varmistamaan vuokratyöntekijöiden työturvallisuuden. Oppaassa käydään läpi keskeiset asiat, joilla pyritään varmistamaan työn sujuminen ja turvallisempi työpäivä. Opas pohjautuu aiempaan samannimiseen julkaisuun, joka on päivitetty Työturvallisuuskeskuksen toimesta 2015. Työryhmässä olivat mukana sekä työnantaja- että työntekijäpuolen järjestöjen edustajat sekä Työturvallisuuskeskus. Opas tukee niin sopimusten laatimista kuin myös ”hyvien käytäntöjen” laatimista työpaikoilla, joissa vuokratyöntekijöitä käytetään.