Henkilöstöpalveluyritykset

Henkilöstöpalveluyritykset auttavat madaltamaan yritysten työllistämiskynnystä

Yritykset kokevat toisinaan työllistämisen haasteelliseksi. Rekrytointi on monimutkaistunut ja rekrytointikanavia on useita. Osaajia voi olla vaikea löytää. Myös työnantajavastuisiin liittyvä hallinnollinen työ ja noudatettavien säännösten määrä on kasvanut ja vaatii entistä enemmän resursseja.

Henkilöstöpalveluyritykset

 • tuntevat työmarkkinat ja eri toimialat. Ne ovat erilaisten rekrytointikanavien ja työntekijämarkkinoinnin asiantuntijoita ja ovat lähellä työntekijöitä tarvitsevia yrityksiä.
 • hoitavat rekrytoinnin ja työnantajavelvoitteet, jolloin työvoimaa tarvitseva yritys voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Henkilöstövuokraus on myös yksinyrittäjälle helppo tapa työllistää ensimmäinen työntekijä.
 • tarjoavat ratkaisuja työllistämiseen kattavalla palveluvalikoimalla. Välillä on järkevää vuokrata työntekijä, välillä taas työntekijän palkkaaminen suoraan yritykseen on parempi vaihtoehto.
 • hyödyntävät kehittyneitä digitaalisia työkaluja rekrytoinnissa, mikä helpottaa osaajien löytämistä.
 • sparraavat yrityksiä työehtojen, esimiestyön ja henkilöstöhallinnon kehittämisessä.

Henkilöstöpalveluyritykset löytävät yrityksille oikeita osaajia oikea-aikaisesti

Osaava työvoima on yritykselle tärkeä kilpailuetu. Yritykset tarvitsevat osaajia kasvaakseen ja kehittyäkseen. Rekrytointi on kuitenkin vain harvan yrityksen ydinosaamista ja osaajapula vaivaa monia aloja. Monet yritykset tarvitsevatkin apua sopivien osaajien löytämiseksi. Yritysten kausivaihtelut, ruuhkahuiput ja lomakaudet edellyttävät, että työvoimaa voidaan lisätä tai vähentää joustavasti. Myös taloudellisesti epävarmassa tilanteessa yritys tarvitsee erilaisia mahdollisuuksia työllistää.

Henkilöstöpalveluyritykset

 • pystyvät tarjoamaan joustavasti ja nopeasti monipuolisia osaajia niin lyhyt- kuin pitkäaikaisiinkin tarpeisiin. Yritysten kausivaihtelut, ruuhkahuiput ja lomakaudet edellyttävät, että työvoimaa voidaan lisätä tai vähentää joustavasti.
 • hoitavat rekrytoinnit ammattitaitoisesti yrityksen toimintaympäristön ja tarpeet huomioiden. Ammattitaidolla hoidetut rekrytoinnit vaikuttavat yrityksen työnantajamielikuvaan ja auttavat löytämään yritykselle nopeasti, kustannustehokkaasti ja tarvelähtöisesti oikeita osaajia. Henkilöstöpalveluyrityksillä on jo omasta takaa laajat osaajaverkostot.
 • auttavat löytämään työntekijöitä ja erilaisia ratkaisuja silloin, kun osaajista on pula ja heitä on vaikea löytää.
 • tarjoavat henkilöstöratkaisuja yrityksille taloudellisesti epävarmoissa tilanteissa. Silloin, kun ei tiedetä, onko työvoiman tarve pysyvää, henkilöstövuokraus on joustava ratkaisu. Yrityksessä ei tarvitse miettiä jatkuvasti yt-neuvotteluiden käynnistämistä, sillä henkilöstöpalveluyritykset kantavat työntekijöistään työnantajavastuun ja -riskin ja käyvät tarvittavat yt-neuvottelut.

Henkilöstöpalveluyritykset työllistävät Suomessa asuvia ulkomaalaisia ja rekrytoivat kansainvälisiä osaajia ulkomailta

Suomen väestö vanhenee ja syntyvyys laskee. Yritykset tarvitsevat kehittyäkseen ja kasvaakseen osaajia myös ulkomailta. Työmarkkinat ovat myös eriytymässä ja on paljon aloja ja tehtäviä, joihin on vaikea löytää suomalaisia osaajia. Kansainvälinen rekrytointi on oma, erityistä ammattitaitoa vaativa rekrytoinnin osa-alue.

Henkilöstöpalveluyritykset

 • näkevät ulkomaalaiset työntekijät voimavarana. Ne työllistävätkin keskimäärin kaksi kertaa enemmän ulkomaalaisia kuin muut yritykset.
 • auttavat vähentämään monia ennakkoluuloja, joita yrityksillä on ulkomaalaisia työntekijöitä kohtaan. Henkilöstövuokrauksessa työnantajariskin kantaa henkilöstöpalveluyritys.
 • tuntevat globaalit työmarkkinat ja edistävät työvoiman liikkuvuutta yli rajojen.
 • ovat kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntijoita ja osaajia. Niiden vahvuutena ovat mm. kulttuuriosaaminen ja kansainväliset kumppaniverkostot.
 • auttavat työntekijöitä sopeutumaan uuden työntekomaan käytäntöihin ja olosuhteisiin tarjoamalla relokaatiopalveluita, kuten kielikoulutusta, apua asunnon hankkimisessa, työlupa-asioissa sekä viranomais- ja pankkiasioissa.

Henkilöstöpalveluyritykset nostavat työllisyysastetta tarjoamalla työntekijöille monipuolisia mahdollisuuksia työllistyä

Työmarkkinoilla tapahtuu seuraavien vuosien aikana isoja muutoksia, jotka johtuvat muun muassa globalisaatiosta, digitalisaatiosta ja robotiikan kehittymisestä. Muutokset näkyvät esimerkiksi siten, että osa ammateista muuttuu tai häviää ja samaan aikaan syntyy uusia ammatteja. Työ pirstaloituu ja projektimainen työ lisääntyy. Työurat koostuvat yhä useammasta erilaisesta työstä tai ammatista. Työelämän joustavuutta ja mahdollisuuksia parantamalla saadaan entistä useampi mukaan työelämään.

Henkilöstöpalveluyritykset

 • tarjoavat erilaisia työsuhteita, kuten toistaiseksi voimassa olevia, määrä- ja osa-aikaisia työsuhteita sekä vuokratyötä
 • kokoavat pirstaleista työtä yhdistämällä osa-aikatyötä kokoaikaiseksi ja määräaikaista työtä pidempiaikaiseksi työksi
 • auttavat työntekijöitä tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan
 • mahdollistavat työnteon eri aloilla, mikä kerryttää monipuolista työkokemusta ja vahvistaa työntekijöiden työelämätaitoja
 • tarjoavat työtä, joka mahdollistaa esimerkiksi työn, perheen ja opiskelujen yhteensovittamisen ja lisäansiomahdollisuuksia mm. osa-aikatyöntekijöille, opiskelijoille ja eläkeläisille
 • mahdollistavat osatyökykyisille työnteon oman jaksamisensa ja työkykynsä mukaisesti
 • avaavat portin työelämään monille nuorille, maahanmuuttajille tai alaa vaihtaville ja nostavat työllisyysastetta tarjoamalla töitä myös monille sellaisille työntekijöille, joilla on vaikeuksia muuten päästä työmarkkinoille
 • reagoivat työmarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin nopeasti ja tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja työllistyä. Esimerkiksi koronapandemian aikana henkilöstöpalveluyritykset ovat löytäneet lomautetuille lentoemännille ja ravintolatyöntekijöille töitä muilta aloilta.

Henkilöstöpalveluyritykset tarjoavat erilaisia koulutuksia ja palveluita osaamisen kehittämiseksi

Tulevina vuosina arviolta miljoona työikäistä suomalaista tarvitsee lisää koulutusta. Jotta suomalaisten osaaminen vastaisi muuttuvien työmarkkinoiden tarpeita, tarvitsemme sekä uusia tutkintoja ja täydennyskoulutusta, mutta myös muutos- ja täsmäkoulutusta. Tarvitsemme lisää yritysten kanssa suunniteltua työelämälähtöistä koulutusta, joka vastaa nopeammin yritysten osaajatarpeisiin.

Katso myös HPL:n tekemä Muutosturvaopas – Työnantajan koulutus- ja valmennusvelvollisuus irtisanomisen yhteydessä (pdf) >>

Henkilöstöpalveluyritykset

 • tuntevat eri toimialat, joten niillä on vahva näkemys siitä, millaista osaamista ja koulutusta työmarkkinoilla tarvitaan juuri nyt ja seuraavien vuosien aikana.
 • tunnistavat työntekijöiden ja -hakijoiden osaamista ja tarjoavat paljon erilaisia koulutuksia ja valmennuksia osaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Henkilöstöpalveluyritykset auttavat työntekijöitä myös löytämään kokonaan uuden uran toiselta toimialalta.
 • tarjoavat työnhakijoilleen erilaisia työllistämiseen tähtääviä lyhytkoulutuksia, kuten tarjoilija- ja kassakoulutusta, hygieniapassikoulutusta sekä työturvallisuus- ja trukkikorttikoulutusta.
 • järjestävät palveluntuottajina työelämälähtöisiä koulutuksia, jotka ovat vaikutuksiltaan tehokas ja tuloksellinen tapa kouluttaa työnhakijoita eli ne johtavat pääsääntöisesti työhön
 • auttavat asiantuntemuksellaan ja osaamisellaan asiakasyrityksiään suunnittelemaan ja toteuttamaan työelämälähtöisiä koulutuksia omiin tarpeisiinsa.
  – Muutosturvakoulutuksilla voidaan kouluttaa työntekijöitä kokonaan uusiin tehtäviin esimerkiksi muutoksen kourissa olevilta aloilta, kuten pankkialalta.
  -Rekrytointikoulutus on hyvä vaihtoehto, jos yritys ei löydä ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.
  – Täsmäkoulutus päivittää nykyisten työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasolle silloin, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu.
 • Kun työmarkkinoilta puuttuu jotakin olennaista osaamista, kuten esimerkiksi koodareita IT-alalta, henkilöstöpalveluyritykset kouluttavat osaajia myös omien koulutusohjelmiensa ja -organisaatioidensa avulla.

Henkilöstöpalveluyritysten ja julkisen työnvälityksen yhteistyöllä saadaan tehokkaampia työllisyyspalveluita

Tarvitsemme enemmän yhteistyötä ja tehokkaampia työllisyyspalveluita, jotta työt ja tekijät saadaan kohtaamaan paremmin. Tehokkaat työllisyyspalvelut säästävät myös työttömyys- ja muita sosiaalikuluja sekä kartuttavat verotuloja, kun työnhakijat saadaan nopeammin töihin. Työllisyyspalveluita tulisi kehittää ja palveluiden tuloksellisuutta tulisi nostaa palveluita kilpailuttamalla ja hyödyntämällä yksityisiä palveluntuottajia.

Henkilöstöpalveluyritykset

 • kehittävät ja hyödyntävät rekrytoinneissaan digitalisuutta ja tekoälyä, jotta työt ja tekijät kohtaisivat paremmin.
 • tuntevat syvällisesti työmarkkinat ja eri toimialat ja toimivat lähellä työllistäviä yrityksiä. Työmarkkinoiden ymmärrys perustuu järjestelmällisesti kerättyyn tutkimustietoon työmarkkinoiden kehittymisestä ja trendeistä.
 • ovat saavuttaneet palveluntuottajina hyviä työllistämistuloksia erilaisista TE-hallinnon kilpailuttamista tulosperusteisista työllisyyspalveluista.
 • tuottavat laadukkaita ja työllistymiseen johtavia työnhakuvalmennuksia ja kotoutumiskoulutuksia. Ammattitaidolla toteutettu valmennus ja koulutus voi myös auttaa työntekijää löytämään kokonaan uuden uran toiselta toimialalta.