Henkilöstöpalveluala on merkittävä työllistäjä ja suomalaisen hyvinvoinnin rakentaja. Henkilöstöpalvelualan yritykset sekä välittävät vuokratyövoimaa yrityksille että auttavat yrityksiä rekrytoimaan niille parhaat ja sopivimmat työntekijät, myös kansainvälisesti.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 vuokratyöntekijöiden osuus palkansaajista oli kaksi prosenttia eli vuokratyön osuus oli noin 46 000 henkilötyövuotta. Hyvän taloudellisen kehityksen myötä vuokratyöntekijöiden määrä on viime vuosina kasvanut.

Yhteensä ala toi töitä reilulle 100 000 työntekijälle kattaen lähes kaikki toimialat. Tilastokeskuksen mukaan yleisintä vuokratyö oli teollisuuden sekä sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuollon ym., tukku- ja vähittäiskaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan  toimialoilla.  Vuoteen 2016 verrattuna vuokratyö lisääntyi etenkin teollisuuden toimialoilla.

Lue lisää Tilastokeskuksen sivuilta >>

Potkua nuorten työllistämiseen

Nuorten työllisyystilanne on erittäin haastava. Pysyviä työsuhteita on vain vähän tarjolla ja lähes kaikkiin avoinna oleviin työpaikkoihin vaaditaan kokemusta ja koulutusta. Pitkään työttömänä olleet nuoret turhautuvat, voivat masentua ja syrjäytyä.

Henkilöstöpalveluyritykset auttavat joka vuosi tuhansia nuoria työelämään antamalla heille muun muassa työturvallisuuskortti-, hygieniapassi- ja kassakoulutusta. Vuokratyön kautta työhön pääsee myös nopeasti.

Vuokratyö on monen nuoren ensimmäinen työpaikka. Henkilöstöpalvelualan työntekijöistä lähes puolet on alle 25-vuotiaita ja ala toimii monelle nuorelle porttina työelämään.

Lue lisää, miten tuemme nuorten työllistymistä >>

Senioreille toinen työura

Eläketurvakeskuksen Eläkkeellä ja työssä -julkaisun (12/2017)  mukaan vanhuuseläkkeen rinnalla työssäkäyvien määrä on noussut viime vuosina. Vuonna 2016 63-67-vuotiaita vanhuuseläkkeen saajia oli 310 000, joista 32 000 kävi töissä. Eläkkeellä tehty työ on pääosin satunnaista, osa-aikaista ja epäsäännöllistä. Tilastokeskuksen mukaan työssä käyvien 63–67-vuotiaiden eläkkeensaajien määrä on nelinkertaistunut 2000-luvulla.

Vuoden 2018 Vuokratyötutkimukseen vastanneista 55–62-vuotiaita oli 5 % (389 henkilöä) ja yli 63-vuotiaita oli 1 % (102 henkilöä). Tulevaisuudessa seniorityöntekijöiden määrä kasvaa jo senkin takia, että ihmiset jäävät hyvässä kunnossa eläkkeelle ja halu tehdä töitä myös eläkeiän jälkeen kasvaa. Myös tietoisuus mahdollisuudesta työskennellä henkilöstöpalveluyritysten kautta kasvaa tulevaisuudessa.

Väylä kotoutumiseen

Maahanmuutto Suomeen on viime vuosina monipuolistunut ja lisääntynyt. Sen seurauksena yhteiskunta muuttuu väestön monimuotoistuessa. Työ on tärkeä osa kotoutumista. Myös henkilöstöpalveluyritykset ovat olleet aktiivisesti mukana työperäisen maahanmuuton edistämisessä. Vuokratyö tarjoaa tärkeän väylän kotoutumiseen myös Suomessa asuville ulkomaalaisille.

HPL on laatinut Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt, joiden tarkoituksena on sitouttaa HPL:n jäsenyritykset toimimaan eettisesti ja lainmukaisesti ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnissa, ja sitä kautta parantaa ulkomaisten työntekijöiden asemaa Suomessa.

Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt (pdf)>>

TEM:n mukaan työttömistä työnhakijoista helmikuussa lopussa 2018 oli ulkomaiden kansalaisia 26 500, mikä on 4 400 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista oli EU/ETA­maiden kansalaisia 8 300, mikä on 1 200 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tutustu viimeisimpiin TEM:n työllisyyskatsauksiin >>

Tilastokeskuksen mukaan maahanmuuttajien integrointi suomalaisiin työmarkkinoihin on merkittävä positiivinen vaikutus julkiseen talouteen. ulkomaalaisten ja suomalaisten työllisyysasteen ero on kasvanut viime vuosina, mutta viime vuonna ulkomaalaisten työllisyysaste on kääntynyt nousuun.

Lue lisää Tilastokeskuksen verkkosivuilta >>

Tilastokeskuksen mukaan noin prosentti (21 000) suomalaistaustaisista palkansaajista työskenteli työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta vuonna 2014, kun ulkomaalaistaustaisilla osuus oli neljä prosenttia (6 000). Ulkomaalaistaustaiset muodostivat noin viidenneksen (19 %) kaikista vuokratyön tekijöistä vuonna 2014. Vuokratyön tekeminen oli yhtä yleistä miehillä ja naisilla molemmissa ryhmissä. Suomalaistaustaisilla vuokratyön teko keskittyi lähinnä enintään perusasteen koulutuksen suorittaneisiin, mutta ulkomaalaistaustaisilla vuokratyötä tehtiin kaikissa koulutusryhmissä.

Lue lisää Tilastokeskuksen verkkosivuilta >>