Henkilöstöpalveluala on merkittävä työllistäjä ja suomalaisen hyvinvoinnin rakentaja. Henkilöstöpalvelualan yritykset sekä välittävät vuokratyövoimaa yrityksille että auttavat yrityksiä rekrytoimaan niille parhaat ja sopivimmat työntekijät, myös kansainvälisesti.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 vuokratyöntekijöiden osuus palkansaajista oli kaksi prosenttia.

Arviomme mukaan ala tarjoaa vuosittain töitä reilulle 150 000 työntekijälle kattaen lähes kaikki toimialat. Henkilötyövuosiksi muutettuna tämä on noin 50 000 henkilötyövuotta.

Vuokratyöntekijöitä oli eniten tukku- ja vähittäiskaupan, teollisuuden sekä sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuollon ym. , rakentamisen sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialoilla. Yleisintä vuokratyö oli majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialoilla, jossa vuokratyöntekijöiden osuus palkansaajista oli 6 prosenttia.

Työvoimatutkimuksessa vuokratyötä tekevien määrää on tilastoitu vuodesta 2008 alkaen. Vuokratyöntekijöiden määrä on kasvanut vuodesta 2014 alkaen jonkin verran vuosittain. Vuodesta 2016 alkaen vuokratyöntekijöiden osuus palkansaajista on pysytellyt kahdessa prosentissa.

Lue lisää Tilastokeskuksen sivuilta >>

Potkua nuorten työllistämiseen

Nuorten työllisyystilanne on erittäin haastava. Pysyviä työsuhteita on vain vähän tarjolla ja lähes kaikkiin avoinna oleviin työpaikkoihin vaaditaan kokemusta ja koulutusta. Pitkään työttömänä olleet nuoret turhautuvat, voivat masentua ja syrjäytyä.

Henkilöstöpalveluyritykset auttavat joka vuosi tuhansia nuoria työelämään antamalla heille muun muassa työturvallisuuskortti-, hygieniapassi- ja kassakoulutusta. Vuokratyön kautta työhön pääsee myös nopeasti.

Vuokratyö on monen nuoren ensimmäinen työpaikka. Henkilöstöpalvelualan työntekijöistä lähes puolet on alle 25-vuotiaita ja ala toimii monelle nuorelle porttina työelämään.

Lue lisää, miten tuemme nuorten työllistymistä >>

Senioreille toinen työura

Eläketurvakeskuksen Eläkkeellä ja työssä -julkaisun (12/2017)  mukaan vanhuuseläkkeen rinnalla työssäkäyvien määrä on noussut viime vuosina. Vuonna 2016 63-67-vuotiaita vanhuuseläkkeen saajia oli 310 000, joista 32 000 kävi töissä. Eläkkeellä tehty työ on pääosin satunnaista, osa-aikaista ja epäsäännöllistä. Tilastokeskuksen mukaan työssä käyvien 63–67-vuotiaiden eläkkeensaajien määrä on nelinkertaistunut 2000-luvulla.

Vuoden 2018 Vuokratyötutkimukseen vastanneista 55–62-vuotiaita oli 5 % (389 henkilöä) ja yli 63-vuotiaita oli 1 % (102 henkilöä). Tulevaisuudessa seniorityöntekijöiden määrä kasvaa jo senkin takia, että ihmiset jäävät hyvässä kunnossa eläkkeelle ja halu tehdä töitä myös eläkeiän jälkeen kasvaa. Myös tietoisuus mahdollisuudesta työskennellä henkilöstöpalveluyritysten kautta kasvaa tulevaisuudessa.

Väylä kotoutumiseen

Maahanmuutto Suomeen on viime vuosina monipuolistunut ja lisääntynyt. Sen seurauksena yhteiskunta muuttuu väestön monimuotoistuessa. Työ on tärkeä osa kotoutumista. Myös henkilöstöpalveluyritykset ovat olleet aktiivisesti mukana työperäisen maahanmuuton edistämisessä. Vuokratyö tarjoaa tärkeän väylän kotoutumiseen myös Suomessa asuville ulkomaalaisille.

HPL on laatinut Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt, joiden tarkoituksena on sitouttaa HPL:n jäsenyritykset toimimaan eettisesti ja lainmukaisesti ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnissa, ja sitä kautta parantaa ulkomaisten työntekijöiden asemaa Suomessa.

Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt (pdf)>>

TEM:n mukaan työttömistä työnhakijoista helmikuussa lopussa 2018 oli ulkomaiden kansalaisia 26 500, mikä on 4 400 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista oli EU/ETA­maiden kansalaisia 8 300, mikä on 1 200 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tutustu viimeisimpiin TEM:n työllisyyskatsauksiin >>

Tilastokeskuksen mukaan maahanmuuttajien integrointi suomalaisiin työmarkkinoihin on merkittävä positiivinen vaikutus julkiseen talouteen. ulkomaalaisten ja suomalaisten työllisyysasteen ero on kasvanut viime vuosina, mutta viime vuonna ulkomaalaisten työllisyysaste on kääntynyt nousuun.

Lue lisää Tilastokeskuksen verkkosivuilta >>

Tilastokeskuksen mukaan noin prosentti (21 000) suomalaistaustaisista palkansaajista työskenteli työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta vuonna 2014, kun ulkomaalaistaustaisilla osuus oli neljä prosenttia (6 000). Ulkomaalaistaustaiset muodostivat noin viidenneksen (19 %) kaikista vuokratyön tekijöistä vuonna 2014. Vuokratyön tekeminen oli yhtä yleistä miehillä ja naisilla molemmissa ryhmissä. Suomalaistaustaisilla vuokratyön teko keskittyi lähinnä enintään perusasteen koulutuksen suorittaneisiin, mutta ulkomaalaistaustaisilla vuokratyötä tehtiin kaikissa koulutusryhmissä.

Lue lisää Tilastokeskuksen verkkosivuilta >>