Rekrytointi on haaste organisaatiolle, mutta myös suuri mahdollisuus ja sijoitus tulevaisuuteen. Rekrytoinnin tavoitteena on löytää tehtävään mahdollisimman hyvä työntekijä ja työntekijälle mahdollisimman hyvä työ.

 • Mieti ennen rekrytointiprosessin aloittamista tehtävänkuva sekä minkälaista persoonaa ja osaamista organisaatiosi hakee ja tarvitsee.
 • Pohdi myös, löytyisikö omasta organisaatiostasi tehtävään sopiva henkilö ja hyödynnä mahdolliset organisaatioon aiemmin lähetetyt avoimet hakemukset.
 • Mieti, millaisia kehittymismahdollisuuksia tulevalle työntekijälle organisaatiostasi löytyy ja miten henkilön tulisi kehittyä organisaatiossasi.
 • Pohdi, mitä rekrytoinnin työkaluja on käytössäsi ja mitkä niistä parhaiten sopivat hakuprosessiin.
 • Harkitse, löytyykö organisaatiostasi tarvittava osaaminen ja ammattitaito hoitaa rekrytointi itse vai tarvitaanko ulkopuolisen kumppanin apua. Asiantuntevia rekrytointipalveluja tarjoavat muun muassa henkilöstöpalveluyritykset.

 • Kerro työpaikkailmoituksessa selkeästi, tarkasti ja totuudenmukaisesti haettavasta tehtävästä, hakijalta vaadittavasta osaamisesta ja organisaatiostasi. Kerro, mitä organisaatiosi voi tarjota työntekijöille.
 • Samalla tyylillä ei kannata hakea kaikkia työntekijöitä. Voit kohdentaa ilmoituksen hyvinkin tarkasti.
 • Työpaikkailmoitus ei saa olla syrjivä esim. ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen tai sukupuoleen nähden.
 • Hyödynnä uudenlaisia tapoja hakea työpaikkaa (työnäytteet, video, Youtube).

 • Varmista, että työpaikkailmoituksesi tavoittaa tehtävään parhaiten sopivat hakijat.
 • Eri työnhakukanavia on niin paljon, että ulkopuolinen apu on joskus tarpeen. Ajantasaista tietoa eri työnhakukanavista löytyy muun muassa henkilöstöpalveluyrityksistä.

 • Käsittele ja säilytä työhakemuksia niin, ettet loukkaa työnhakijoiden yksityisyydensuojaa.
 • Jos haluat säilyttää työnhakijoiden työhakemuksia tulevia tai toisia työtehtäviä varten, pyydä siihen lupa.
 • Hävitä asianmukaisesti tarpeettomat ja vanhentuneet työhakemukset.

 • Tutustu ennen haastattelua hakemuksiin ja niiden liitteisiin huolella sekä mieti, miten haastattelu etenee.
 • Laadi ajoissa lista tehtävän kannalta tärkeistä osaamisalueista ja tiedoista, joihin haluat saada haastattelun aikana vastaukset.
 • Mieti etukäteen perusteltuja ja asiallisia kysymyksiä. Täydennä niitä tarvittaessa jokaisen haastateltavan osalta erikseen.
 • Päätä, kuka/ketkä osallistuvat haastatteluun. Usein kaksi haastattelijaa pääsee parempaan lopputulokseen kuin yksi. Joskus ulkopuolisen, neutraalin asiantuntijan käyttö lisää hakijoiden tasavertaista kohtelua ja päätöksenteon objektiivisuutta.
 • Valitse haastattelulle rauhallinen ympäristö ja riittävästi aikaa.

 • Ensivaikutelma ei anna kerro kaikkea hakijasta. Anna haastateltavalle mahdollisuus. Mieti, miten hakijan persoona sopii tiimiin ja organisaatioon.
 • Pyri haastattelun alkuvaiheessa rentouttamaan tilanne ja vähentämään haastateltavan jännitystä.
 • Kerro haastattelun alussa, miten haastattelu etenee.
 • Käy ennalta mietittyjä kysymyksiä läpi haastateltavan kanssa niin, että saat selvitettyä tehtävän kannalta olennaisimmat asiat.
 • Kerro myös innostavasti organisaatiostasi ja työtehtävistä sekä siitä, mitä työ edellyttää. Varmista, että työnhakijalla on realistinen ja konkreettinen kuva työtehtävästä.
 • Muista kuunnella ja anna myös hakijalle mahdollisuus esittää kysymyksiä.
 • Kerro haastattelun lopussa, kuinka rekrytointi etenee.

 • Varmista aina työnhakijan antamien tietojen luotettavuus.Tarkista todistuksista tai muista asiakirjoista, että mahdolliset muodolliset pätevyysvaatimukset täyttyvät.
 • Katso vain ne netistä ja sosiaalisesta mediasta löytyvät tiedot työhakijasta, jotka hän on linkittänyt työhakemukseensa (esim. LinkedIn-profi ili, Youtube-video, kotisivut, Twitter-tili).
 • Pyydä työnhakijalta lupa ottaa yhteyttä suosittelijoihin. Selvitä myös työnhakijan ja suosittelijan välinen suhde.

 • Käytä vain luotettavia arvioitsijoita ja arviointimenetelmiä.
 • Kerro mahdollisesta arvioinnista työnhakijalle etukäteen ja varmista, että hän ymmärtää, miksi ja miten häntä arvioidaan.
 • Varmista, että arviointitulokset tulkitaan asiantuntevasti ja että työnhakija saa niistä palautteen.
 • Soveltuvuusarvioinnit ovat vain yksi osa rekrytointia. Ammattitaidolla toteutetusta tulosten arvioinnista saadaan haastattelun lisäksi päätöksentekoa tukevaa tietoa.

 • Sovi organisaatiossasi, kuka viestii, mitä ja missäkin vaiheessa.
 • Kerro työnhakijoille hakuprosessista ja sen aikataulusta sekä tiedota myös myöhemmin prosessin etenemisestä.
 • Mieti, kannattaisiko haastatelluille antaa mahdollisuus antaa ja saada palautetta rekrytointiprosessista. Palaute kehittää sekä työnhakijoiden työnhakutaitoja että organisaatiosi rekrytointiprosesseja.

 • Valitse työntekijä tehtävään aina syrjimättömillä perusteilla.
 • Kerro valinnasta työnhakijalle, joka on valittu tehtävään.
 • Ilmoita viimeistään valinnan tehtyäsi työnhaun päättymisestä myös tehtävään valitsematta jääneille.
 • Sovi tehtävään valitun kanssa, milloin tieto on julkinen ja siitä voidaan kertoa muille.
 • Olisi hyvä kertoa haastatelluille, mutta valitsematta jääneille työnhakijoille, valinnan perusteena olleet syyt.
 • Arvioi koko rekrytointiprosessia ja mieti, miten voisit kehittää sitä.
 • Neuvottele valinnan jälkeen niistä työsuhteen ehdoista, joista ei ole vielä sovittu ja laadi kirjallinen työsopimus.
 • Anna työsopimus työntekijälle etukäteen (esim. sähköpostitse) tutustuttavaksi.
 • Älä tee rekrytointipäätöstä, jos sopivaa työntekijää ei löydykään.
 • Aina on mahdollisuus aloittaa rekrytointiprosessi alusta.

Hyvän rekrytoinnin muistilista (pdf) >>