Suomen lainsäädännön noudattaminen

Jäsenyyttä hakeva yritys sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työ ja elinkeinolainsäädäntöä.

HPL:n sääntöjen noudattaminen

Jäsenyyttä hakeva yritys sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia HPL:n sääntöjä.

 Todistukset

Kaupparekisteriote, viimeisin tilintarkastuskertomus (mikäli jo saatavilla) ja todistukset verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta liitetään jäsenhakemukseen. Kaupparekisteriotteen ja todistusten tulee olla korkeintaan kolme kuukautta vanhoja.

 – Kaupparekisteriote
Jäsenyyttä hakeva yritys toimittaa kaupparekisteriotteen HPL:lle. Yrityksen omistajat, hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja eivät saa olla liiketoimintakiellossa.

 – Verojen maksaminen
Jäsenyyttä hakeva yritys toimittaa HPL:lle todistuksen verojen maksamisesta. Yrityksellä ei saa olla verovelkaa. Verovelka on jäsenyyden myöntämisen este. Jos jäsenyritykselle tulee myöhemmin verovelkaa, yritys voi menettää jäsenyyden.

– Eläkevakuutusmaksujen maksaminen
Jäsenyyttä hakeva yritys toimittaa HPL:lle todistuksen eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Yrityksellä ei saa olla eläkevakuutusmaksuvelkaa. Eläkevakuutusvelka on jäsenyyden myöntämisen este. Jos jäsenyritykselle tulee myöhemmin eläkevakuutusvelkaa, yritys voi menettää jäsenyyden.

Työntekijöiden tapaturmavakuutus

Jäsenyyttä hakevalla yrityksellä on oltava voimassa oleva työntekijöiden tapaturmavakuutus.

 Työterveyshuoltosopimus

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluu lähinnä työstä johtuvia terveysvaaroja ennaltaehkäisevä terveydenhoito. Jokaisella yrityksellä tulee olla työterveyshuoltosopimus, joka voi olla tehty myös kunnallisen terveyskeskuksen kanssa. Lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyvät työpaikan terveysvaarojen selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla, työkykyä ylläpitävä toiminta, työpaikan ensiapuvalmiuden suunnittelu, työntekijöiden kuntoutukseen ohjaaminen sekä työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset. Jäsenyyttä hakevan yrityksen on hakemuksessaan vakuutettava että, sillä on voimassa oleva työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa tehty sopimus.

Työsuojelun toimintaohjelma

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelman laatimisvelvollisuus koskee kaikenkokoisia yrityksiä. Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Jäsenyyttä hakevan yrityksen on hakemuksessaan vakuutettava että, se on laatinut työsuojelun toimintaohjelman.

 Alan toimintaperiaatteiden, Henkilöstöpalvelualan henkilötietojen käsittelyn käytännesääntöjen ja Ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisääntöjen noudattaminen

HPL on laatinut Henkilöstöpalvelualan toimintaperiaatteet, Henkilöstöpalvelualan henkilötietojen käsittelyn käytännesäännöt ja Ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt. Käytännesääntöjen tarkoituksena on jäsenyritysten hyvän tietojenkäsittelytavan edistäminen. Pelisääntöjen tarkoitus on edistää eettisiä ja asianmukaisia käytäntöjä ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnissa. Suosittelemme, että jäsenyritys noudattaa näitä kulloinkin voimassa olevia HPL:n laatimia ohjeistuksia.