Koronavirus ja asiakassopimukset

Olemme saaneet paljon yhteydenottoja siitä, miten reagoida koronavirukseen liittyviin asiakastilausten keskeyttämisiin tai päättämisiin.

Työn vähenemisen taustalla on yleensä jotain muuta kuin varsinainen karanteeni. Epidemia on voinut johtaa siihen, ettei henkilöstöpalveluyrityksen asiakkaalla ole tarjota asiakassopimuksen mukaista työtä vuokratyöntekijöille, koska koronavirus on vaikuttanut heidän tuotteidensa tai palveluittensa kysyntään. Lisäksi asiakkaalla saattaa olla ongelmia esimerkiksi kokoonpanossa tarvittavien komponenttien saatavuudessa.

Pääsääntöisesti asiakasta sitoo tehty asiakassopimus. Jos asiakas haluaa päättää sopimuksen, hänen tulee noudattaa asiakassopimuksessa sovittuja irtisanomisaikoja. Koska koronaviruksen aiheuttama tilanne on uusi, on mahdollista, että asiakkaaseen kohdistuu esim. yllättäviä viranomaispäätöksiä, joita ei ole ollut mahdollista ennakoida. Tällaisissa tapauksissa voi olla kyse YSE-ehtojen mukaisesta ylivoimaisesta esteestä, jolloin asiakas voisi esim. keskeyttää tilauksen ilman maksu-/korvausvelvollisuutta. Tilanteet on kuitenkin arvioitava aina tapauskohtaisesti, ja sen vuoksi eri tilanteiseen soveltuvaa yleispätevää ohjetta ei ole mahdollista antaa.

Jotta voidaan välttää kohtuuttomia tilanteita sekä asiakkaalle että henkilöstöpalveluyritykselle, ja jotta henkilöstöpalveluyritys pystyisi varautumaan asiakkaan muuttuneeseen liiketoimintatilanteeseen, henkilöstöpalveluyritys voi olla oma-aloitteisesti yhteydessä asiakasyritykseen. Asiakkaalta voi suoraan tiedustella, onko näköpiirissä jotain sellaista, joka vaikuttaisi vuokratyöntekijöiden tilaukseen. Jos asiakas pitää todennäköisenä, että työvoiman tarve tulee vähenemään, asiakkaan on syytä irtisanoa tilaus. Näin henkilöstöpalveluyritys voi aloittaa yt-neuvottelut, joiden päättymisen jälkeen työntekijöiden työsuhteet voidaan irtisanoa, mikäli muuta työtä ei löydy. Näin toimittuna voidaan minimoida se aika, jolta työntekijöille maksetaan palkkaa, vaikka työtä ei pystytä tekemään. Jos vuokratyöntekijöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia, henkilöstöpalveluyrityksellä on mahdollisuus myös lomauttaa työntekijät. Tällöin riittäisi, että asiakas irtisanomisaikoja noudattaen tilapäisesti keskeyttää tekemänsä tilauksen.

Etenkin ravintola-alalla asiakkaiden kanssa tehdään paljon puitesopimuksia, joiden perusteella asiakas tilaa joko yksittäisiä työvuoroja tai pidempiä tilauksia. Puitesopimuksella on tyypillisesti sovittu jokaista myöhemmin tehtyä tilausta koskevia yleisiä ehtoja. Joskus puitesopimuksissa on saatettu sopia myös minimitilausmäärästä. Ellei puitesopimuksessa ole sovittu jostain tietystä minimitilausmäärästä, asiakkaalla on yleensä oikeus olla tilaamatta vuokratyöntekijöitä jatkossa. Jo tehtyjä tilauksia asiakas voi perua vain noudattaen asiakassopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa. Vaikka asiakas irtisanoo puitesopimuksen, ennen irtisanomista puitesopimuksen perusteella tehdyt yksittäistä tilaukset eivät peruunnu.

Työntekijän palkanmaksua koskevat tilanteet

Tartuntatautilaissa määritellään karanteeni- ja eristystilanteet sekä oikeus tartuntatautipäivärahaan. Työnantajalla ei ole lain mukaan palkanmaksuvelvollisuutta tartuntatautilain mukaisen karanteenin ajalta. Tästä voi kuitenkin olla sovittu toisin työntekijään sovellettavassa työehtosopimuksessa. Esim. Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu tartuntatautilain mukaisen karanteenin ajalta sairausajan palkanmaksusta. Tämä asia on syytä tarkistaa jokaisesta sovellettavasta työehtosopimuksesta erikseen.

Alla olevassa tiedostossa on käsitelty erilaisia koronaviruksesta ja mahdollisesti määrätystä karanteenista johtuvia palkanlaskentaan vaikuttavia tilanteita. Ohje kuvaa yksityiskohtaisesti, miten yksittäisessä tilanteessa tulee toimia.

Kesän 2020 lomia laskettaessa tulee muistaa, että vuosilomaa kertyy myös karanteenin ajalta. Sama sääntö pätee myös silloin, jos työntekijä eristetään esimerkiksi perheenjäsenen sairastumisen vuoksi.

Lisätietoa: