Väliaikaisia työlainsäädännön muutoksia jatketaan vuoden 2020 loppuun

Hallituksen esitys, joka koskee väliaikaisten työlainsäädännön muutosten jatkamista heinäkuun alusta vuoden 2020 loppuun, on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Saamiemme tietojen mukaan lait vahvistetaan ensi viikon (vk 26) aikana.

Väliaikaisten muutosten myötä lomautusilmoitusaika sekä lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto ovat lyhentyneet. Lisäksi määräaikaisen työntekijän lomauttaminen ja työsopimuksen purkaminen koeajalla taloudellisella ja tuotannollisella perusteella on tullut mahdolliseksi. Toisaalta aikaa, jonka puitteissa työnantajan on otettava taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottu työntekijä takaisin töihin, on pidennetty 9 kuukauteen.

Väliaikaiset lakimuutokset helpottavat yritysten sopeutumista koronapandemian aiheuttamaan työvoiman tarpeen vähentymiseen. Esityksen taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotus työlainsäädännön ja työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamisesta.

Alla lakimuutosten yksityiskohdat.

  1. A) Nopeutettu lomautusprosessi yt-lain piirissä oleville yrityksille:
    5 + 5 + 5 päivää (ei koske irtisanomistilanteita)

(Huom. esimerkiksi henkilöstöpalvelualan ja teknologiateollisuuden työehtosopimuksissa 5+5 päivää.)

  1. B) Nopeutettu lomautusprosessi alle 20 hengen yrityksille, joihin yt-laki ei sovellu: 5 päivää
  2. C) Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen

Lakimuutos mahdollistaa määräaikaisen työntekijän lomauttamisen vastaavilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassa olevan työntekijän. Siten myös määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa työvoiman tarpeen vähentymisen perusteella, kun asia on käsitelty yhteistoimintalain/TESin vaatimusten mukaisesti ennen päätösten tekemistä.

D) Työsopimuksen saa purkaa koeajalla myös taloudellisella syyllä

Koeaikapurkua arvioidaan samoin perustein kuin työsopimuksen irtisanomisen perusteena olevaa tuotannollista ja taloudellista irtisanomisperustetta. Erona on ainoastaan se, että työsopimusta irtisanottaessa on noudatettava lain tai sopimuksen mukaista irtisanomisaikaa. Koeaikapurussa työsuhde päättyy välittömin vaikutuksin, kun purkamisilmoitus on toimitettu työntekijälle.

Koeaikapurun edellytyksenä on, että työnantajan tarjoama työ on taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai toiminnan uudelleenjärjestelyjen vuoksi vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Oikeutta työsopimuksen purkamiseen koeajalla ei ole
•  jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin luvun 7 pykälässä 4 säädetyllä tavalla
• jos työnantaja on joko ennen koeaikapurkua tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin
• töiden uudelleen järjestelystä ei ole aiheutunut merkittävää työn vähentymistä eikä koeaikapurulle ole luvun 7 pykälässä 3 tarkoitettu perustetta

Koeaikapurku ei vaadi yhteistoimintamenettelyä, mutta sovellettavan työehtosopimuksen määräykset on kuitenkin tarkistettava. Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on sovittu laista poikkeavasti, työnantajan tulee jatkossakin noudattaa työehtosopimuksen määräyksiä lain sijaan.

E) Irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuus pitenee 9 kuukauteen.

Väliaikaiset työehtosopimusmuutokset

TES-osapuolet ovat lisäksi sopineet laajasti vastaavista muutoksista työehtosopimuksiin. Myös HPL ja ERTO ovat sopineet muutosten jatkamisesta vuoden loppuun henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksessa.

Kunkin alan työehtosopimusmääräykset voivat vaikuttaa erityisesti lomautusprosessin vähimmäisaikoihin, ja tästä johtuen kulloinkin sovellettavan työehtosopimuksen määräykset on aina tarkistettava.

Lisäpöytäkirja määräaikaisista muutoksista työehtosopimukseen (pdf) >>