Markkinavuoropuhelu on yhteiskehittämistä ja oppimista

Julkista ja yksityistä työvälitystä syventävien kasvupalveluiden kehittämiseksi tarvitaan markkinavuoropuhelua, erilaisia kokeiluja ja pilotteja, jotta todellinen yhteiskehittäminen toteutuu.

Pirkanmaalla tulevia kasvupalveluja on valmisteltu osana laajempaa elinvoiman edistämisen teemaa. Pirkanmaalla kuvattiin kuusi toisistaan hyvin erilaista kasvupalvelujen toteuttamistapaa. Kuvatuissa malleissa vertailtiin asiakkaiden palveluntarpeiden laajuutta sekä valinnanvapauden määrää. Lisäksi haluttiin tunnistaa kunkin mallin vahvuudet, heikkoudet sekä niiden järjestämisen ja tuottamisen erityispiirteitä.

Osa muutoksesta on sellaista, joka etenee joka tapauksessa, esimerkiksi digitalisaatio ja tekoäly. Tämä kehitys mahdollistaa uusien palvelujen ja ratkaisujen syntymistä, joilla voidaan vastata myös julkisen sektorin kustannussäästö- ja tehostamistarpeisiin.

Palveluista tuloksiin

Lausuntokierroksella olleessa kasvupalvelulain esitysluonnoksessa erotetaan palvelujen järjestäminen ja palvelujen tuottaminen toisistaan. Maakunnat tuottavat palveluja ainoastaan niissä tilanteissa, joissa markkinoita ei ole vielä syntynyt. Palveluista halutaan myös mahdollisimman vaikuttavia. Pääpaino ei ole itse palvelut vaan ratkaisujen löytyminen asiakkaan tarpeeseen. Tämä vaatii järjestäjältä ymmärrystä asiakkaan tarpeista, luovuutta ja osaamista hankinnoissa sekä palvelujen tuottajilta kykyä asiakaslähtöisten palveluinnovaatioiden tekemiseen.

Palvelun järjestäjä ei enää jatkossa kuvaa yksityiskohtaisesti hankittavaa palvelua, vaan odotettuja asiakastuloksia. Palvelujen tuottajille tulee vastuuta kasvupalvelulain ja sen erillislakien soveltamisesta. On hallittava tulosten lisäksi asiakkaiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä pelisääntöjä, prosesseja ja tehtäviä.

Kokeilut ja pilotit auttavat uuden kehittämisessä

Keskusteluihin on tullut myös kokonaan uusi käsite, markkinavuoropuhelu. Kasvupalvelujen järjestäjän ja tuottajien odotetaan kävätän markkinavuoropuhelua tiiviisti seuraavien vuosien aikana, minkä lopputuloksena syntyvät saumattomasti jatkuvat rekrytointi- ja osaamispalvelut, maakunnan yrityspalvelut sekä rahoitus- ja kansainvälistymisen palvelut.

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus tulevat järjestämään varmasti paljon vertaiskehittelytilaisuuksia, joissa kuullaan eri maakuntien valmistelun vaiheista sekä kansainvälisistä vertailukohteista. Erityisen kiinnostaviksi maiksi on nimetty Iso-Britannia ja Australia. Maakunnissa tullaan järjestämään tilaisuuksia, kehittämispajoja, tapaamisia ja tapahtumia keskustelun ja yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi.

Kuitenkin mielestäni tärkein markkinavuoropuhelun paikka on konkreettisessa tekemisessä. Tarvitaan kokeiluja ja pilotteja, jotta todellinen yhteiskehittäminen toteutuu. Pirkanmaalla on ollut useita tulosperusteisia kokeiluja ja parhaillaankin yksi pilottiaihio hankintavaiheessa. Kaikista parasta keskustelua on käyty näiden hankkeiden ohjausryhmissä palveluntuottajien kanssa. Ilman näitä pilotteja ja huomioita ei voitaisi siirtyä taas uuteen vaiheeseen markkinoiden avaamiseksi.

Seuraavaksi Pirkanmaalla kasvupalvelut saavat tulevaan valmisteluorganisaatioon oman projektipäällikön. Valmisteluun tullaan kutsumaan myös laajemmin tulevia järjestäjiä, tuottajia, asiakkaita ja kumppaneita. Kutsumme teidät palveluntuottajat tekemään Pirkanmaan kasvupalveluista paras mahdollinen!

Kirjoittanut Irene Impiö

Irene Impiö työskentelee Pirkanmaan TE-toimistossa työnvälitys- ja yrityspalvelulinjan palvelujohtajana. Impiö on ollut valtakunnallisessa kasvupalvelujen valmistelussa tiiviisti mukana ja toimii Pirkanmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun alueen elinvoiman edistämisen teemaryhmän puheenjohtajana.