Henkilöstöpalveluala on merkittävä työllistäjä ja suomalaisen hyvinvoinnin rakentaja. Henkilöstöpalvelualan yritykset sekä välittävät vuokratyövoimaa yrityksille että auttavat yrityksiä rekrytoimaan niille parhaat ja sopivimmat työntekijät, myös kansainvälisesti.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 vuokratyöntekijöiden osuus palkansaajista oli noin kaksi prosenttia .

Arviomme mukaan ala tarjoaa vuosittain töitä reilulle 150 000 työntekijälle kattaen lähes kaikki toimialat. Henkilötyövuosiksi muutettuna tämä on noin 50 000 henkilötyövuotta.

Mitä vuokratyö tarkoittaa?

Vuokratyössä yritys, joka tarvitsee työntekijöitä, tekee sopimuksen henkilöstöpalveluyrityksen kanssa työntekijöiden vuokraamisesta. Tätä työntekijöitä tarvitsevaa yritystä kutsutaan käyttäjäyritykseksi. Henkilöstöpalveluyritys vuokraa työntekijänsä käyttäjäyritykselle tai etsii saamansa toimeksiannon perusteella uuden työntekijän ja vuokraa tämän käyttäjäyritykselle.

Vuokratyössä henkilöstöpalveluyritys on työntekijän työnantaja, mutta työ tehdään käyttäjäyritykselle.  Tämä tarkoittaa työntekijän kannalta sitä, että työntekijä tekee työsopimuksen vuokrayrityksen kanssa, vaikka työntekopaikka on käyttäjäyrityksessä. Vuokrayritys maksaa työntekijän palkan ja hoitaa kaikki muutkin sille työnantajana kuuluvat velvoitteet, mutta käyttäjäyrityksen tehtävänä on ohjata ja opastaa työntekijää. Käyttäjäyritys myös valvoo työntekijän työn tekemistä.

Lainsäädännössä ei lähtökohtaisesti ole rajoitettu käyttäjäyrityksen mahdollisuutta käyttää vuokratyövoimaa. Ns. tilaajavastuulaissa asetetaan käyttäjäyritykselle tiettyjä velvoitteita silloin, kun vuokratyöntekijöitä käytetään yrityksen tavanomaiseen toimintaan. Lisäksi työehtosopimuksissa on tietyillä aloilla sovittu, milloin ulkopuolista työvoimaa voidaan käyttää. Mikäli ulkopuolisen työvoiman käyttöä ei näin ole rajoitettu, käyttäjäyritys voi halutessaan käyttää vuokratyöntekijöitä ilman, että siihen tulee olla erityistä syytä.

Lainsäädäntö

Vuokratyöhön sovelletaan samaa työlainsäädäntöä kuin muihinkin työsuhteisiin. Työsopimuslakiin on kirjattu myös nimenomaan vuokratyötä koskevia säännöksiä.

Lue lisää vuokratyötä koskevasta lainsäädännöstä>> 

Tutkittua tietoa vuokratyöstä

Vuokratyöntekijätutkimuksiamme on toteutettu säännöllisesti vuodesta 2007 lähtien. Tutkimus selvittää vuokratyöntekijöiden kokemuksia  työn sisällöstä ja työmotivaatiosta, työstä asiakasyrityksissä, henkilöstöpalveluyrityksestä työnantajana ja vuokratyön mielekkyydestä. Uusin, järjestyksessään kahdeksas vuokratyöntekijätutkimuksemme on vuodelta 2018. Seuraava tutkimus on suunniteltu kevääksi 2022.

Tutkimustulokset osoittavat, että vuokratyöntekijä on innostuneempi työstään kuin keskiverto suomalainen työntekijä, ja antaa innostumiselleen keskiarvoksi 3,94.  Keskiverto suomalaisen työntekijän antama keskiarvo on 3,67.

Tyypillinen vuokratyöntekijä

 • nainen (62 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • alle 25-vuotias (37 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • toisen asteen koulutus  (52 prosentilla vuokratyöntekijöistä)
 • asuu pääkaupunkiseudulla (35 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • työskentelee kaupan/kaupallisen alan työssä (33 prosenttia vuokratyöntekijöistä)

Miksi vuokratyötä tehdään?

 • koska olisi muuten ilman töitä (45 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • koska voi itse valita työajan ja -paikan (39 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • koska haluaa nähdä erilaisia työpaikkoja ja saada monipuolista työkokemusta (26 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • koska haluaa lisäansioita (25 % vuokratyöntekijöistä)

Miksi vuokratyötä suositellaan?

 • joustavat työajat
 • uuden oppiminen
 • mielenkiintoiset työtehtävät
 • onnistuneet rekrytoinnit

Lähde: Vuokratyöntekijätutkimus 2018>>

10 kysymystä ja vastausta vuokratyöstä nuorille>>

Lisää HPL:n tilastoja ja tutkimuksia>>