Henkilötietojen käsittely Henkilöstöpalveluyritysten liitto ry:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisterissä

 

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

1.

Rekisterin nimi

 

Rekisterin nimi on Henkilöstöpalveluyritysten liitto ry:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisteri.

 

2.

Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

 

Rekisterinpitäjä on Henkilöstöpalveluyritysten liitto ry (jäljempänä HPL) (osoite Eteläranta 10, 00130, puhelin 09 1728 5402, sähköposti toimisto (at) hpl.fi).

 

 

Rekisterin yhteyshenkilö on Anu Mantere (anu.mantere ( at ) hpl.fi).

 

3.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

 

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

 

• HPL:n jäsenasioiden hoitamiseen

• HPL:n yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin sekä

• HPL:n tuottamien tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys EK:hon joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.

 

4.Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot Rekisteri sisältää HPL:n jäsenyhteisöjen ja jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja sekä HPL:n toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmähenkilöiden tietoja.Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:

• etu- ja sukunimi

• tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa)

• yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)

 

5.

Säännön-

mukaiset tietolähteet

 

HPL:n jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään tai jäsenyhteisöiltä, jotka ilmoittavat henkilöt yhteyshenkilöikseen. Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.

6.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

HPL luovuttaa rekisterissä ylläpitämiänsä sidosryhmähenkilöiden tietoja rekisteriä käyttäville EK:n jäsenliitolle. Jäsenliitot voivat käyttää tietoja yhteydenpitoon toimintansa kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin.
7.

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

 

8.
Tietojen säilytys
Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.
9. Tarkastusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöltä.

10.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

 

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.

 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.

11.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

12.

Oikeus tehdä valitus tieto-suojavaltuutetulle

 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.