Uutiset

Rekrytoi paremmin kuin muut

Monsterin ja HPL:n yhteistyönä laatimassa artikkelisarjassa pureudutaan rekrytointiin.

Hakijaviestintä, työnantajamielikuva ja ostokäyttäytyminen

Eri me­diois­sa, niin leh­dis­sä kuin so­si­aa­li­ses­sa me­dias­sa­kin, näh­dään ja kuul­laan sään­nöl­li­ses­ti har­mit­te­lu­ja sii­tä, että työ­nan­ta­jat ei­vät tie­do­ta ha­ki­joi­ta rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin ete­ne­mi­ses­tä, saa­ti va­lin­ta­pää­tök­ses­tä ja haun päät­ty­mi­ses­tä.

Esi­mer­kik­si Monsterin tekemän kyselytutkimuksen mukaan vain 11 % työn­ha­ki­jois­ta oli saa­nut vä­liai­ka­tie­to­ja pro­ses­sin ete­ne­mi­ses­tä. Yri­tyk­sil­lä oli­si pa­ran­net­ta­vaa myös haun lop­pu­tu­lok­sen il­moit­ta­mi­ses­sa. Vain 6 % ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta ker­toi saa­neen­sa tie­don lop­pu­tu­lok­ses­ta jo­kai­ses­sa haus­sa, jos­sa oli mu­ka­na, ja yli puo­let (52 %) vain jois­sain ta­pauk­sis­sa.

On kui­ten­kin sel­vää, että hy­vin hoi­det­tu rek­ry­toin­ti­vies­tin­tä pa­ran­taa ha­ki­joi­den kä­si­tys­tä yri­tyk­ses­tä. Sa­mal­la ra­ken­tuu po­si­tii­vi­nen työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­va.

On­kin hyvä pi­tää mie­les­sä, että huo­nos­ti hoi­det­tu rek­ry­toin­ti­pro­ses­si vai­kut­taa suo­raan ha­ki­joi­den os­to­käyt­täy­ty­mi­seen. Sil­lä ei ole mer­ki­tys­tä, onko ky­sees­sä ku­lut­ta­jil­le vai yri­tyk­sil­le suun­na­tut tuot­teet tai pal­ve­lut. Ha­ki­jan on help­po na­pa­ta kau­pan hyl­lyl­tä kil­pai­le­va tuo­te, tai jät­tää os­ta­mat­ta pal­ve­lu­ja työn­ha­ki­ja­na saa­man­sa koh­te­lun vuok­si. Sana myös le­vi­ää no­peas­ti.

Tä­män vuok­si on tär­ke­ää pa­nos­taa laa­duk­kaa­seen ha­ki­ja­vies­tin­tään. Par­haim­mil­laan ha­ki­ja­vies­tin­näs­sä on­nis­tu­mi­sen ei tar­vit­se olla vai­ke­aa tai ai­kaa vie­vää.

Mieluummin enemmän kuin vähemmän

Jot­ta ha­ki­ja­vies­tin­tä ei unoh­du, on hyvä so­pia kuka vies­tii mi­tä­kin, ja mis­sä eri vai­heis­sa. Kä­te­vim­mil­lään vies­tin­tä hoi­tuu rek­ry­toin­ti­jär­jes­tel­män avul­la, joka muis­tut­taa, kun on aika il­moit­taa pro­ses­sin seu­raa­vas­ta vai­hees­ta.

On­nis­tu­nut vies­tin­tä al­kaa jo ha­ki­jan lä­he­tet­tyä ha­ke­muk­sen. Vas­tauk­ses­sa voi kiit­tää ha­ke­muk­ses­ta, sekä jo in­for­moi­da ha­ku­pro­ses­sin ete­ne­mi­ses­tä ja ar­vioi­dus­ta ai­ka­tau­lus­ta.

Mat­kan var­rel­la on hyvä pi­tää ha­ki­jat tie­toi­si­na mah­dol­li­sis­ta vii­väs­tyk­sis­tä tai muis­ta muu­tok­sis­ta. Li­säk­si heil­le, jot­ka ei­vät ole pääs­seet jat­koon, voi tie­dot­taa täs­tä jo heti asian rat­ket­tua sen si­jaan, että odot­te­li­si lo­pul­lis­ta va­lin­ta­pää­tös­tä.

Hakijat kaipaavat palautetta

Mons­te­rin te­ke­mäs­sä ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­si, että ha­ki­jat kai­paa­vat pa­lau­tet­ta ja pe­rus­te­lu­ja sii­tä, mik­sei­vät tul­leet va­li­tuik­si. Pa­laut­teen an­ta­mi­nen on­kin suo­ta­vaa vä­hin­tään niil­le ha­ki­joil­le, jot­ka ovat ol­leet haas­tat­te­lus­sa.

Pa­laut­teen avul­la työn­ha­ki­ja saa ar­vo­kas­ta tie­toa omas­ta kom­pe­tens­sis­taan ja ase­mas­taan työ­mark­ki­noil­la. Mo­lem­min­puo­li­sen pa­laut­teen avul­la voi par­haim­mil­laan ke­hit­tää myös or­ga­ni­saa­tion rek­ry­toin­ti­pro­ses­se­ja.

Mi­nul­le pe­rus­tel­tiin mik­si jäin kak­ko­sek­si, tuli hyvä mie­li ja an­toi us­koa tu­le­viin ha­kui­hin. Toi­min­ta oli vas­tuul­lis­ta ja voi­sin ha­kea uu­del­leen­kin ky­sees­sä ole­vaan yri­tyk­seen, jäi hyvä kuva!, ku­vai­lee yksi ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta on­nis­tu­nut­ta ha­ku­pro­ses­si­aan.

Myös vi­deo an­taa hy­vän mah­dol­li­suu­den vies­tiä ha­ki­joil­le yh­tei­ses­ti pelk­kää säh­kö­pos­tia tai au­to­maat­ti­vies­tiä hen­ki­lö­koh­tai­sem­min. Myös ei kii­tok­set ja ke­vyen pa­laut­teen voi an­taa vi­deon avul­la.

Oikea henkilö oikealle paikalle

On­nis­tu­nut rek­ry­toin­ti­pro­ses­si saa pää­tök­sen­sä, kun teh­tä­vään so­pi­va hen­ki­lö löy­tyy.

Hä­nen kans­saan neu­vo­tel­laan työ­so­pi­muk­sen eh­dois­ta, ja al­le­kir­joi­te­taan työ­so­pi­mus. Työ­so­pi­mus on hyvä an­taa jo etu­kä­teen tu­tus­tut­ta­vak­si, jot­ta sitä voi­daan tar­vit­taes­sa muo­ka­ta en­nen al­le­kir­joit­ta­mis­ta.

Kun so­pi­mus on val­mis ja al­le­kir­joi­tet­tu, voi­daan yh­des­sä so­pia, mil­loin asia on jul­ki­nen ja tie­dot­taa sii­tä. Vii­meis­tään täs­sä vai­hees­sa on hyvä teh­dä soit­to­kier­ros myös muil­le haas­tat­te­lus­sa käy­neil­le, ja ker­toa va­lin­nas­ta ja sen pe­rus­te­luis­ta.

Aina so­pi­vaa hen­ki­löä ei kui­ten­kaan löy­dy, ja on­kin tär­ke­ää roh­je­ta jät­tää tar­peen vaa­ties­sa va­lin­ta myös te­ke­mät­tä. Rek­ry­toin­nin voi aina käyn­nis­tää myös uu­del­leen.

Ar­tik­ke­li­sar­jan en­sim­mäi­nen osa kä­sit­te­lee rekrytointiprosessin alkuvalmisteluja. Toi­ses­sa osas­sa pa­neu­du­taan hakemusten käsittelyyn ja haastattelumenetelmiin.

Mirva Puranen
Manager, Job Seeker Services Monster

Tämä ar­tik­ke­li­sar­ja on laa­dit­tu yh­teis­työs­sä Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton HPL:n kans­sa. Sar­ja pe­rus­tuu HPL:n laa­ti­maan Hyvän rekrytoinnin muistilistaan. Muis­ti­lis­ta on kaik­kien työn­te­ki­jöi­tä rek­ry­toi­vien ta­ho­jen käy­tös­sä.